5. Ungdom og frafall

Andelen ungdom som faller ut av utdanningsløpet er økende. Det er flere årsaker til at noen elever ikke mestrer skolen og trenger tettere oppfølging. Bransjeprogrammet har støttet flere bedrifter og instanser som arbeider med å inkludere og bringe ungdom tilbake til arbeidslivet.

Vi må finne en mulighet til at bedrifter over hele landet begynner å ta tak i dette med utenforskap, og blir med på en nasjonal dugnad. Målet er å få flest mulig ut i jobb og stoppe frafallet. Vi vil at ungdommene skal få en restart i bygg- og anleggsnæringen.

Albert K. Hæhre, Hæhre Entreprenør AS

Bakgrunn og erfaringer

Gjennom arbeidet med sikkerhetsuker i videregående skoler, ble IA bransjeprogram for bygg og anlegg oppmerksom på at ikke rent få elever faller ut av utdanningsløpet av ulike årsaker. Bare i Viken fylkeskommune var det i perioden 2021-2022 143 elever på bygg- og anleggsteknikk som "droppet ut" av skolen.

Enkelte bedrifter (bl.a. Hæhre og Veidekke) har derfor, i samarbeid med offentlige virksomheter, etablert egne tiltak med gode resultater. Videre finnes det institusjoner/bedrifter som har lykkes med å bringe frafalt ungdom tilbake igjen i utdanningsløpet og arbeid: AiR Rauland, Hæhre/"Vikersundprosjektet", Veidekke/"Skole på byggeplass", "Læringsfabrikken"/Raufoss. Programmene fanger opp disse elevene med et opplegg som fører til at en fagopplæring blir gjennomført. Alternativet viser seg å være store offentlige utgifter. 

Bransjeprogrammet går inn med støttemidler i ulike prosjekter som tar sikte på å skape bærekraftig tilbakeføring av ungdom til arbeidslivet.

Prosjekter og resultater

Fremtidens skole - pilotprosjekt (Hæhre)

Hæhre Entreprenør AS har i mer enn 10 år reddet ungdom fra utenforskap gjennom «Framtidens skole» i Vikersund. Det er stort behov for et alternativ til vanlig skolegang for ungdom som sliter, og Hæhre har lykkes med å få nesten 9 av 10 elever ut i arbeid.

Hæhre ønsker flere bedrifter med i modellen, og Bransjeprogrammet støtter et Pilotprosjekt for å teste ut metoden i 3 andre bedrifter: Marthinsen & Duvholt (Skanska), Kongsberg Entreprenør AS og Isachsen Anlegg AS.

De tre bedriftene skal demonstrere at de kan gjennomføre «Fremtidens skole» slik Hæhre gjør det i dag, og skal etter planen ta imot tre elever hver i ett skoleår.

Det er krevende å skaffe forutsigbar finansiering for en slik modell, og kostnadene er høyere enn i et vanlig skoleløp. Samfunnsgevinsten ved at ungdommene kommer i arbeid, er imidlertid beregnet til nærmere 20 millioner kroner - i tillegg kommer de menneskelige aspektene ved å få et verdig liv og føle at man bidrar.

Bransjeprogrammet bidrar både med midler til uttesting og med å koordinere fram et nasjonalt rammeverk for finansiering, avtaler mm. Det skal også utføres «følgeforskning» av prosessen og resultatoppnåelsen.

Oppstart våren 2024. Første inntak av elever skjer ila august 2024. Rapportering skal skje innen februar 2025.

 

Se også artikler på bygg.no: 

Hæhre etterlyser nasjonal dugnad mot utenforskap

Hæhre ønsker at 1.000 bedrifter skal starte praksisrettede utdanningsløp

 

Skole på byggeplass (Veidekke)

I løpet av drøyt 20 år har Veidekke organisert 35 skoleklasser med ungdom i alderen 18-25 år som har droppet ut av videregående skole. Flere enn 350 elever har gjennom dette blitt gitt mulighet til fullverdig fagopplæring, og over 220 elever har fått starte som lærlinger i et trettitall store og mindre entreprenørvirksomheter.

IA bransjeprogram for bygg og anlegg ønsker å engasjere seg i arbeidet med å få ungdom tilbake i utdanningsløpet, og har besøkt Veidekkes Skole på byggeplass flere ganger. 

Veidekke har en viktig rolle i utviklingen av Hæhres modell for et lavterskeltilbud for ungdom som faller ut av utdanningsløpet (se «Fremtidens skole»), selv om Veidekke praktiserer en litt annen modell i dag. På noe sikt kan «lavterskeltilbudet» være relevant også i Jessheimregionen hvor Veidekkes Skole på Byggeplass befinner seg. Hæhre og Veidekke samarbeider godt og er behjelpelige med å støtte hverandre. De to er enige om at de har nøyaktig samme mål.​

Veidekkes Skole på byggeplass har fått støtte fra Bransjeprogrammet til oppdatering av sikringsutstyr. Bransjeprogrammet har vurdert at det er viktig at elevene får tilgang til tidsriktig utstyr som benyttes i industrien. 

Se også artikkel på idebanken.org:

Unikt samarbeid får ungdom gjennom skole og ut i jobb

OKAB-AiR Ung

OKAB (Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene) kommer hvert år i kontakt med lærlinger som trenger ekstra oppfølging for å klare å komme seg gjennom lærlingeløpet. For noen er det nok med noen ekstra samtaler, andre må benytte seg av tilbudet til bedriftshelsetjenesten eller det lokale hjelpeapparatet. Men noen har behov for en enda mer intensiv intervensjon for å være i stand til å delta i arbeidslivet. Et fellestrekk for disse lærlingene er at de har sammensatte utfordringer, og hos en del av dem finner vi også psykiske lidelser.​

Ungt utenforskap er en av de største nasjonale utfordringene vi står overfor. Næringen har stort behov for faglært arbeidskraft fremover, og for både næringen og samfunnet er det viktig å lose lærlinger gjennom læretiden og videre ut i arbeidslivet. Et så tett samarbeid mellom et opplæringskontor og en aktør i spesialisthelsetjenesten (Air Rauland) var nybrottsarbeid som ville kunne gi ny kunnskap og kompetanse.

AiR-klinikk har status som landsdekkende helseinstitusjon i spesialisthelsetjeneste og er en del av Rehabiliteringssenteret AiR as – en privat ideell organisasjon (non-profit) som består av enhetene AIR-klinikk og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering. Senteret ble etablert i 1986 og har siden oppstarten vært ledende innen fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering.​

Formålet til prosjektet var å utvikle kompetanse på samhandling mellom tjenester til det beste for utsatte lærlinger, samt sikre 10 lærlinger best mulig hjelp for at de skulle kunne gjennomføre lærlingetiden. Disse 10 hadde sammensatte utfordringer i slik grad at man forventet at de ville bryte lærlingløpet uten dette tiltaket. Dersom disse 10 klarte å gjennomføre lærlingetiden ville man grovt kunne si at antall som hadde brutt lærlingetiden i OKAB-BVT sitt område var halvert. Delmål: ​

 1. Utvikle en samhandlingsmodell som sørger for at brukerreisen for en lærling oppleves som ett sammenhengende tilbud ​
 2. Teste ut resultater og effekter av arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten som tiltak for å få lærlinger som av helsemessige årsaker står i fare for å falle ut av utdanningsløpet til å komme tilbake og gjennomføre lærlingeløpet. Med tett oppfølging av OKAB. ​
 3. Utvikle kunnskap og kompetanse som er overførbar til hele bransjen ​

Bransjeprogrammet vurderte at dette ville ha overførings- og læringsverdi for bedrifter som har lærlinger eller andre ansatte med sammensatte helseutfordringer, som gjør det krevende å stå i jobb. Prosjektet ville også kunne gi viktig kompetanse for klinikker innenfor rehabiliteringsfeltet i Norge, samtidig som erfaringen er overførbar til flere andre aktører som jobber med utsatte unge voksne.​

Prosjektet ble gjennomført i 2022 med rapport levert i starten av 2023.

Konklusjon: OKAB-AiR UngRehab hadde i 2022 5 læringer gjennom piloten. De skriver i sin sluttrapport: 

Selv om vi ikke nådde måltallet på 10, har antallet vært tilstrekkelig for at vi har kunnet utvikle kompetanse på samhandling mellom tjenester til det beste for utsatte læringer. Samhandlingsmodellen er en tung intervensjon som krever mye av lærlingen. OKAB har derfor lagt vekt på å sende de lærlingene man mener man kan ha størst utbytte av et opphold. Dette året var tallet 5, men det er ventet at tallet kan svinge fra år til år.

Last ned rapporten (pdf)

Marthinsen & Duvholt, som hadde to lærlinger med i prosjektet, skriver blant annet i sin rapport:

Fraværet de hadde har gått drastisk ned og i dag eksisterer det ikke fravær som ikke er relatert til sykdom, det tror jeg kommer av oppholdet de fikk muligheten til å være med på. De ser mulighetene og ikke bare maler alt svart så fort de merker litt motgang. De ser rett og slett lysere på livet, for det har vært mange tunge stunder som de har slitt med seg selv tidligere, noe som jeg mener og ser har blitt adskillig mye bedre etter oppholdet.

Les hele rapporten (pdf)

anleggsmaskinen-mindre.jpg

Se hovedoppslag i Anleggsmaskinen nr. 6/2022 (pdf)

Videreutvikling av AiR Ung og følgeforskning ved SINTEF

Over 20 % av alle arbeidsdyktige i Norge faller av ulike årsaker utenfor arbeidslivet, og tallet er økende. Størst økning finner vi hos den yngste delen av befolkningen. Unge er særlig utsatt ved overganger, slik som overgangen fra utdanning til arbeid/lærlingtid. De som faller utenfor kjennetegnes ved mangel på kompetanse og helseutfordringer. AiR har opprettet tilbudet UngRehab tilpasset unge voksne mellom 18-30 år. Tilbudet ser arbeid og helse i sammenheng, og viser lovende resultater.

OKAB fikk, i samarbeid med AiR UngRehab, tildelt støtte fra bransjeprogrammet til å rehabilitere 10 elever samt beskrive erfaringer fra prosessen (se egen prosjektbeskrivelse). 

Formålet med dette prosjektet er å videreutvikle tilbudet for å gi størst mulig effekt for målgruppen.

Prosjektet skal utvikle konseptet «Ung Rehab» og utrede fire formål, med underleveranser fra SINTEF:​

 1. Innsamle/analysere data fra unge deltakere om hvordan det oppleves å delta på et ARR-opphold​
 2. Innsamle/analysere data om hvilke komponenter som virker og ikke virker​
 3. Oppfølgingsintervju av lærlinger fra bygg og anlegg (fra prosjektet med OKAB)
 4. Utarbeide konkrete forslag til forbedringer ​

​Oppstart 2023 med avslutning og rapportering sommeren 2024. 

Film om selvmord blant unge (Deadline Media)

Gjennom arbeidet med sikkerhetsuker i videregående skoler, ble Bransjeprogrammet oppmerksom på at mange unge sliter med psykisk uhelse. Dette har blitt ytterligere bekreftet gjennom samarbeidet med Hæhre («Fremtidens skole»), Veidekke («Skole på byggeplass»), OKAB og AIR Ung m.fl. 

I 2021 var det 658 personer som tok sitt liv. To av tre var menn. Selvmord blant unge er et relevant tema, blant såkalt «normal ungdom» og hos ungdom som faller utenfor utdanningsløpet. Filmen vil bli tatt inn i undervisningsopplegget til Hæhre og Veidekke i deres respektive skoleprosjekter.​

Bransjeprogrammet deltar i et spleiselag for å realisere et filmprosjekt om selvmord blant unge: «Vi har ingen å miste». 

Oppstart november 2023, leveranse sommeren 2024. 

Aktuelle saker

 1. Hæhre i Vikersund

  Bransjeprogrammet ønsker å stimulere psykisk helse hos ungdom under utdanning.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:
 • Knut Aaneland
 • Programleder
 • Gudmund Engen
 • Samina Siddique
 • Beate Diseth