1. HMS i prosjektering

Alle prosjekter starter med en planleggingsfase, og allerede her legges mange føringer for hvor trygt det blir å bygge. Ved for eksempel å planlegge for god tilkomst og krandekning, vil det gi helse- og sikkerhetsmessige gevinster i hele byggefasen.

De prosjekterende har store forpliktelser når det gjelder å ivareta sikkerheten for arbeidstakere og andre berørte parter i byggefasen. Vi har erfart at tidlig identifisering av risiko er essensielt for å kunne planlegge bort farlige situasjoner og løsninger. Vi har også erfart at byggbarheten blir bedre hvis vi diskuterer løsningene direkte med entreprenørene eller sørger for å få inn entreprenør-kunnskap i prosjekteringen. Jeg synes bransjeprogrammet har satt pekefingeren på viktige sikkerhetsutfordringer i byggefasen, samt bidratt til bedre forståelse for det viktige samvirket mellom partene i de ulike fasene i bygge- og anleggsprosjekter.

Ola Dalen, Multiconsult

Bakgrunn og erfaringer

Alle prosjekter starter med en planleggingsfase, og allerede her legges mange føringer for hvor trygt det blir å bygge. Det å planlegge for god tilkomst, adkomstveier og krandekning i tidligfasen vil få stor betydning senere for logistikken på en byggeplass, dvs. inn- og uttransport av materialer samt intern materialhåndtering. Mangelfull logistikkplanlegging forårsaker både skader og helseplager, særlig muskel og skjelettplager, knyttet til manuell løfting og håndtering av materialer. En byggeplass preget av orden og ryddighet vil også bidra til forsvarlig materialhåndtering, ved at det muliggjør bruk av f.eks. rullende transportutstyr. (Backe Stor Oslo har utført et prosjekt hvor de ser på sammenhenger mellom HMS-kvalitet og orden og ryddighet, ref. tema 2. Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø) Planleggingen må omfatte hele livsløpet til byggeplassen, inkl. ferdigstillelse og drift.

I petroleumsindustrien er logistikk et eget fag som styres gjennom hele prosjektutviklingen. Logistikk som fag bør gis høyere prioritet i bygg og anlegg, helt fra planleggingsstadiet. Flere av de store BA-entreprenørene har framhevet dette som en av de viktigste HMS-utfordringene fordi det gir helse- og sikkerhetsmessige gevinster både i byggefasen og driftsfasen. Det holder ikke med et skippertak, logistikken må styres. Det er byggherrene og de prosjekterende som "er først ute" og som har de beste mulighetene til å legge gode føringer for en stor del av materialhåndteringen i byggefasen.

Inkluderende Arbeidsliv bransjeprogram for bygg og anlegg (IA-BA) har involvert seg i mulighetene for å planlegge bort fare og helseplager i planleggingsfasen. Programmet har utfordret store og små rådgiverselskaper til å engasjere seg i kunnskapsutvikling innen "HMS og logistikk", med finansieringsbistand fra IA-BA.

En annen viktig grunn til at IA-BA har tatt tak i "HMS i prosjektering" som prioritert utfordring er for å bidra til at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir vektlagt og ivaretatt på linje med de klassiske fagene; struktur, arkitektur, elektro, ventilasjon etc. Det er viktig at SHA/HMS blir inkludert i produksjonsgrunnlaget (tegningsgrunnlaget) slik at de blir en integrert del av beslutningsgrunnlaget for prosjektledelsen. I dag er det tegningsløshet som gjelder, dvs. at mest mulig informasjon legges inn i digitale modeller (BIM; BygningsInformasjonsModellering). SHA/HMS-krav bør i større grad inn i BIM-modellen slik at SHA/HMS kan vurderes sammen med alle andre krav til byggeobjektet. IA-BA har derfor initiert prosjekter og bidratt med støtte til prosjekter som fremmer digital samhandling i BIM.    

Begrepene HMS og SHA forvirrer flere. HMS stammer fra Internkontrollforskriften og kravene gjelder enhver bedriftsorganisasjon. SHA stammer fra Byggherreforskriften og stiller krav til ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekter. Innholdsmessig er det en forskjell da "M" i HMS også omfatter krav til ytre miljø, mens A i SHA omfatter arbeidsmiljø (ikke ytre miljø). H og S i de to begrepene omhandler stort sett det samme.

Prosjekter og resultater

Perspektivnotat, SHA i tidligfase (Høgåsen og Paulsen)

Notatet om SHA Tidligfaseutfordringer er utarbeidet for IA bransjeprogram for bygg og anlegg og ser på hva som kan gjøres i tidlig planleggings- og prosjekteringsfase slik at sykefravær og frafall blant arbeidstakerne på bygge- og anleggsplasser kan reduseres. Potensialet for skadeforebygging og forebygging av arbeidsrelatert sykdom er høyt dersom man er seg dette bevisst i tidligfase og at tiltak i tidligfase vil ha en helt annen effekt (forebyggende) enn tilrettelegging i produksjon, hvor det tradisjonelt iverksettes tiltak for å redusere sykefraværet (avbøtende tiltak).

Notatet har flere modeller, blant annet for risiko med valg som tas i ulike faser:

Risikomodell-valg i ulike faser

Her kan du laste ned notatet: 

Perspektivnotat SHA tidligfase.jpg

Last ned perspektivnotat (pdf)

Modellering av støy i BIM (Norce, Multiconsult, Skanska)

Modellering av "støy" i Bygnings-Informasjons-Modellering (BIM). Utført av NORCE med støtte fra Skanska og Multiconsult. Hensikten med prosjektet var å demonstrere hvordan potensielle støykilder kan identifiseres, kommuniseres og derigjennom elimineres/reduseres ved bruk av BIM. Her ble også fokusert på såkalt 2.part støy, dvs. arbeidere som ikke er direkte involvert i arbeidsoperasjonene. En rekke informasjonstiltak har vært gjennomført, bl.a. via RIF og SfS BA, for å bidra til spredning av resultatene.

Konklusjon: Det er mulig å redusere støyeksponering på byggeplass ved bruk av BIM. Løsningen vil tette et kunnskapshull når det gjelder tilgjengelige metoder/verktøy for å gjøre helserelatert eksponering og risiko synlig i BIM-modeller.

Manual støy i BIM.jpg

Last ned manualen: BIM som verktøy for å redusere støyeksponering for ansatte i bygg og anlegg (pdf) 

Se opptak fra webinar:

Program for webinaret:

 1. Hvordan fokusere på støy i tidligfase; Ingunn Høgåsen og Geir Egil Paulsen - presentasjon (pdf)
 2. Metodikk for «Støy i BIM»; Repr. fra Prosjektgruppen; NORCE, Multiconsult, Skanska - presentasjon (pdf)

Det er nødvendig med nye verktøy. Jeg applauderer dette! Klarer vi å lage et støysonekart der vi ser kilden til støy visualisert, så er det ikke bare helt topp - det er en nødvendighet! - Deltaker webinar støy i BIM

Sikkerhet i prosjekteringsfase: Skole i Bamble (Backe)

Backe har testet ut en metode for å identifisere, saksbehandle og synliggjøre risiko gjennom bruk av felles samhandlingsplattform. De innledende risikovurderingene har blitt gjort ved at de involverte partene har identifisert risiko som bør ivaretas gjennom prosjektet. Identifisert risiko har blitt samlet i ett felles risikoregister. Det har videre blitt gjort en vurdering av hvilke innspill som saksbehandles/synliggjøres i den digitale prototypen og hvilke risikopunkter som skal synligjøres som egne objekter i 3D-modellen. Gjennom bruken av et felles risikoregister og en felles samhandlingsplattform, har man i større grad bidratt til å koordinere SHA-risiko på tvers av de ulike aktørene. Man har i tillegg klart å løfte opp sakshåndtering knyttet til SHA i det felles digitale miljøet hvor øvrig sakshåndtering i prosjektet foregår. Arbeidsmetodikken har vært tatt i bruk på Backe Vestfold Telemark sitt samspillsprosjekt Bamble VGS i perioden fra mars 2021 – august 2021.

Konklusjon: Prosjektet har erfart at det har vært en positiv erfaring med å integrere SHA-arbeid inn i den digitale samhandlingsplattformen. Ved å ha som mål at man får synligjort og behandlet risiko som en del av den eksisterende arbeidsflyten, så går man vekk ifra tidligere «skippertak» mentalitet. Det har vært en utfordring å få til en overgang fra tradisjonelle skjema og sjekklister til en samhandlingsplattform hvor det er mulig å representere SHA/HMS digitalt. 

bilde-erfaringsnotat-backe bamble.png

Last ned erfaringsnotat (pdf)

 

Metodeutvikling SHA: Alvim Renseanlegg (Norconsult)

Flere virksomheter og prosjekter har med varierende grad av suksess hatt ambisjoner om å bruke BIM som et effektivt verktøy ifm. kartlegging og visualisering av risiki i tidligfase, for så å skulle håndtere disse gjennom prosjekteringsfasen, samt videreformidle gjenstående restrisiko til byggherre og entreprenør. Blant annet er det laget egne fagmodeller for SHA, hvor risikoforhold og tiltak blir visualisert ved hjelp av ulike symboler og informasjonsobjekter i BIM-modellen. 

Formålet med prosjektet har vært å utvikle metodikk og verktøy for registrering, oppfølging og kommunikasjon av risikoforhold, for slik å legitimere SHA-vurderinger som en integrert del av prosjektering og bygging, helt fra tidligfasen. Et sentralt mål har vært å lage en kostnadseffektiv og foretrukket metodikk for implementering og visualisering av risikoforhold i BIM, slik at vurdering og håndtering av risiko blir en fullintegrert del av prosjekteringsforløpet.​

Prosjektet ble gjennomført av Norconsult i 2023. Elementene i utredningen:

 • Definere hvilken informasjon/data SHA-faget ønsker å formidle i de ulike fasene i et prosjekt, samt hvilken info det er ønskelig å få i retur.
 • Utforme SHA-modul for registrering og oppfølging i samhandlingsplattformen, samt utarbeide metodikk for bruk av modulen.
 • Teste modulen og innhente erfaringer fra interessenter (prosjekterende, byggherrer og entreprenører)
 • Utarbeide erfaringsnotat.

Konklusjon: De ulike rådgiverselskapene har forskjellig måter for å digitalisere SHA. Erfaringene er at SHA-fagmodeller kan være ressurskrevende å vedlikeholde. De blir i mange tilfeller raskt utdaterte og gir begrenset verdi dersom de ikke blir benyttet aktivt av prosjekterende, byggherre og entreprenører. Det er derfor av stor betydning at SHA blir digitalt integrert i prosjekteringen på linje med de tradisjonelle fagene; stål, elektro, vvs mm. 

rapport-norconsult-2.jpg

Last ned erfaringsnotat (pdf)

Helkroppsvibrasjoner (Multiconsult)

Det er et stort behov for å fokusere på muligheter i tidligfasen for å kunne «planlegge bort» fare og helseplager, i tråd med bransjeprogrammets målsetting. I prosjektet vil Multiconsult arbeide tett med Hæhre Entreprenør som premissgiver. Så vidt vi vet er det ikke gjort tilsvarende studier i Norge. ​

Multiconsult ønsker å bidra inn i dette arbeidet med å utrede rådgivernes bidrag for å redusere sykefravær og helseplager. Prosjektet har et spesielt fokus på helkroppsvibrasjoner. Tiltak i tidlig fase som kan redusere helkroppsvibrasjoner handler i stor grad om god planlegging og forståelse av byggbarhet, og vil derfor favne sikkerhetstenkning i et videre perspektiv. Dette innebærer bevisstgjøring i planfasen hos både byggherre og prosjekterende. Rådgiverne er ofte med og legger premissene i utførelseskontraktene. Utredningen vil bli utført i nært samarbeid med Hæhre Entreprenør.​

Formålet med prosjektet er å utarbeide en utredning om rådgiverens muligheter til å påvirke HMS-planlegging i en tidlig fase. Spesielt vil utredningen fokusere på helkroppsvibrasjoner i bygge- og anleggskontrakter.

Prosjektet leveres i 2024. 

Veiledning: Fallulykker i tidligfase (SfSBA, Norconsult)

Fallulykker er den største ulykkeskategorien i bygg- og anleggsnæringen, og det er grunn til å tro at man kan prosjektere løsningene slik at man kan ivareta sikkerheten ved arbeid i høyden på en bedre måte enn i dag.

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) har etablert en arbeidsgruppe som skal utrede forebyggingspotensialet i tidligfasen. SfS BA har søkt støtte til å engasjere en kvalifisert rådgiver til å lede dette arbeidet i regi av SfS BA.​ Utredningsarbeidet er en omfattende oppgave, og det har vist seg vanskelig (umulig) å få en kvalifisert rådgiver til å ta på seg gruppelederrollen uten vederlag. 

Forprosjektet skal levere rapport med forslag til disposisjon for ny veileder om forebygging av fallulykker i tidligfase. 

Pågår, ferdig 4 kv. 2024. 

Aktuelle saker

Ta kontakt hvis du lurer på noe:
 • Knut Aaneland
 • Programleder
 • Gudmund Engen
 • Samina Siddique
 • Beate Diseth