Hvordan redusere sykefravær og frafall

Bransjeprogram for bygg og anlegg, som del av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA), har som målsetting å støtte utvikling av tiltak i bygg- og anleggsbedrifter for å redusere og forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet, samt motvirke skader og helseplager. Erfaringene viser at det er fullt mulig å oppnå gode resultater.

Det å skape trygge og sunne arbeidsplasser skal ha førsteprioritet hos alle som kan påvirke helse og sikkerhet i bygg og anlegg; byggherrer, de prosjekterende, entreprenører, enkeltmannsforetak og ansatte.

Gjennomsnittlig, legemeldt sykefravær i bygg og anlegg er ca. 5 % med en svakt økende tendens de siste årene. Tapte årsverk utgjør ca. 10.000 - noe lavere i bygg enn i anlegg. BA-næringen har ca. 63.000 bedrifter og ca. 235.000 ansatte.

Bransjeprogrammet er inndelt i fem tematiske områder, og forebyggende tiltak blir prioritert. Ved avslutningen vil trolig over 100 tiltak være gjennomført og godt over 250 bedrifter vil ha medvirket. Totalt budsjett er ca. 80 millioner kroner (2019 – 2024). 

Hva har vi oppnådd

Generelle erfaringer

 • Det er av stor betydning at partene i bygg- og anleggsnæringen har tatt ansvar for tiltakene; Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Byggenæringen. 
 • Bedrifter som har forankret HMS-arbeidet i ledelsen lykkes best. HMS-arbeid er ikke et «skippertak», men må være en kontinuerlig og integrert del av ledelse og drift.
 • Partssamarbeid i bedriftene er en forutsetning for et godt resultat. 
 • Erfaringene må dokumenteres på en slik måte at de blir anvendbare for andre enn dem som har deltatt i prosjektene.
 • De aller fleste av prosjektene ville ikke blitt gjennomført uten finansiering fra Bransjeprogrammet.
 • Det har vært svært viktig at Bransjeprogrammet, gjennom ulike nettverk, har kunnet jobbe tett med bedriftene. Bedriftene har bidratt ved å definere utfordringene og utvikle, teste og evaluere tiltak og løsninger. 
 • Det tar ofte flere år før en eventuell reduksjon i fravær og frafall vil kunne manifestere seg statistisk.

Innsatsområder

1. HMS i prosjektering

Det er lovpålagt å prosjektere bort farer før de "havner i byggegropa" (SHA i prosjektering). Det er vår erfaring at resultatet blir best når de prosjekterende og entreprenørene samarbeider om å løse utfordringene i en tidlig fase.

Bransjeprogrammet har demonstrert ulike måter å visualisere HMS digitalt (BIM-bygningsinformasjonsmodellering). Dette er også viktig for å gi HMS legitimitet på linje med de tradisjonelle fagene; struktur, vvs, elektro osv. 

2. Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

Ikke alle HMS-utfordringer lar seg prosjektere bort. Dette kan skyldes at de ikke er mulig å identifisere på planleggingsstadiet, eller at arbeidsplaner må endres underveis. I bygg og anlegg er det typisk støy, støv, vibrasjoner og ergonomiske utfordringer som går igjen.

De mest utfordrende oppgavene er arbeid over skulderhøyde, arbeid på huk/knestående eller med framoverbøyd overkropp, vibrasjoner og ikke minst tunge og ubekvemme løft.

Bransjeprogrammet har utviklet kunnskap, metodikk/beste praksis og verktøy for å redusere eksponering og forebygge helseplager.

3. Helse/psykososialt arbeidsmiljø

Det er mulig å redusere sykefravær og frafall ved å styrke forståelse for lederrollen og kompetanse knyttet til denne. Bransjeprogrammet har utviklet et lederprogram «Basisprogram i ledelse». Videre er det utviklet et program for forebygging og mestring av muskel- og skjelettplager, «Bygg Rygg». Begge er testet ut med gode resultater og tilbakemeldinger.

Totalt er 25 bedriftsinterne prosjekter gjennomført. Partssamarbeid og forankring i ledelsen har vist seg avgjørende for et godt resultat - og viktigere enn valg av verktøy. Det har vært utfordrende å beskrive erfaringene fra bedriftene på en slik måte at de blir anvendbare for andre som ikke har deltatt direkte. 

4. HMS-opplæring i videregående skoler

8 videregående skoler har fått støtte fra Bransjeprogrammet til å etablere en årlig sikkerhetsuke.

Støtte fra Bransjeprogrammet har vært avgjørende for å komme i gang, men etter første gangs gjennomføring, har skolene klart å skaffe finansiering selv.

Det har vært avgjørende for å komme i gang at skolene har lært av andre som allerede har gjennomført.

Bransjeprogrammet har utviklet en veiledning for skoler som ønsker å komme i gang med sikkerhetsuker. Veiledningen samler erfaringer, beste praksis og maler fra gjennomførte arrangementer.

5. Ungdom og frafall

Ungdom som faller ut av utdanningsløpet er en økende utfordring for samfunnet. Samtidig går vi mot et stort underskudd på arbeidskraft. 660.000 nordmenn i arbeidsfør alder står nå utenfor arbeidslivet og utdanningssystemet. Rundt 300.000 vil sannsynligvis bli uføretrygdet. Dette vil påføre samfunnet store offentlige utgifter (NHO har anslått at dette koster samfunnet nærmere 20 millioner per ungdom gjennom et livsløp).

Bransjeprogrammet har støttet flere bedrifter og institusjoner som lykkes med å inkludere og bringe disse ungdommene tilbake til utdanningsløpet og arbeidslivet. Ca 40 elever reddes i dag årlig gjennom slike tiltak. Målet er å dokumentere erfaringene samt etablere en landsdekkende finansieringsordning. 

Bransjeprogrammet har tatt initiativ til en nasjonal, omforent og forutsigbar finansieringsmodell for praksisrettet opplæring i videregående skole.

Nyheter fra prosjektene

 1. Nortekk reduserte sykefraværet

  Mens sykefraværet de siste årene har gått opp i bygg- og anleggsnæringen, har takentreprenøren Nortekk klart å snu utviklingen med støtte fra IA bransjeprogrammet. I første omgang (2022) ble sykefraværet redusert til 6,8%. Nedgangen fortsatte i 2023 til 6,2%, og bedriften er tydelig på at dette bare er starten.

 2. Trestøvprosjektet gir kunnskap

  Arbeid som frigjør trestøv har unntak fra forbudet om resirkulering i arbeidsplassforskriftens § 7-2, men Arbeidstilsynet har lenge signalisert at de ønsker felles regelverk for arbeid med kreftfarlige stoffer. Trestøvprosjektet har kartlagt trestøveksponering i 23 bedrifter, og målingene viser blant annet at resirkulering av luft ikke øker konsentrasjonen av trestøv fra de myke treslagene.

 3. Hvorfor ha orden og ryddighet i prosjektet?

  Backe Stor-Oslo fikk i 2023 støtte fra IA-BA til å undersøke hvorvidt orden og ryddighet på byggeplassen har innvirkning på HMS. - Vi har sett mange positive fordeler med å investere mer i orden, ryddighet og gangsoner, sier HMS-leder Kathrine Fagerli Nilssen.

 4. Sikkerhetsuke på 8 videregående skoler

  I 2021 tok IA bransjeprogram bygg og anlegg (IA-BA) initiativ til HMS-uker i videregående skoler. Fra starten i Nome i 2021 til i dag, har det blitt gjennomført 11 sikkerhetsuker på 8 vg skoler. Arbeidet med å dokumentere beste praksis i en veileder er i gang slik at det blir enklere for flere skoler å følge etter.

Kommunikasjon av resultater

Resultater fra prosjekter og tiltak i bransjeprogrammet er løpende kommunisert gjennom sosiale medier, nyhetsbrev, faglige nettverk og ulike arrangementer. 

Webinarer

Tema (klikk på tittel for opptak) Program Dato
IA-programmet bygg og anlegg 
 • Om bransjeprogrammet
 • SHA/HMS i BIM
 • Status fra to prosjekter: Eksternt skjelett og vaske- & malerobot
 • Bøy og tøy
 • Bedriftsinterne aktiviteter
9. mars 2021
Lansering Bygg Rygg
 • Informasjon om verktøyet
November 2021
Lansering Ergonomiportalen 
 • Informasjon om portalen
Mars 2022
Støy   Mars 2022
Støvdag
 • Om bransjeprogrammet
 • Hvorfor støvdag - hva ønsker vi å oppnå?
 • Innlegg fra forskning, myndigheter og bedrifter
8. juni 2022
Basisprogram i ledelse
 • Om programmet
 • Erfaringer og tilbakemeldinger
 • Gjennomføring
21. juni 2022
Bygg Rygg - nettverkssamling
 • Tips til implementering
 • Erfaringer fra bedrifter
28. september 2022
Robolift
 • Om prosjekt "Robolift"
23. november 2022
Vibrasjoner og vibrasjonsbelastninger
 • Regelverk og tilsyn
 • Helsemessige aspekter, forebygging og bedriftshelsetjenestens rolle
 • Modifisering av fjellbor og annet utstyr for å redusere vibrasjonsnivå
14. februar 2023
Proaktive HMS-indikatorer
 • Om prosjektet
Mars 2023
Støy i BIM
 • Hvordan fokusere på støy i tidligfase
 • Metodikk for «Støy i BIM»
21. september 2023
Støykartlegging og tiltak i Skanska Bygg
 • Støy og hørselskader
 • Støykartlegging i Skanska
 • Erfaringer
 • Hvilket fokus har Arbeidstilsynet på støy i arbeidslivet
8. desember 2023
Steinstøv med kvarts
 • Fjellboring - vibrasjoner og støv. Pågående studium.
 • Kartlegging av støv- og kvartseksponering, riving og sanering. Pågående studium.
 • Lovgiving kvarts-/støvproblematikk. Byggherrenes ansvar.
 • Tilbakeblikk fra en som fikk varige skader.
 • Erfaringer fra regionale verneombud (RVO)
 • Utfordringer for en tunnelentreprenør
 • Innspill fra Statens Vegvesen, Bane Nor og Nye Veier
 • Aktuelle tiltak. Tidligfase byggherreveiledning
12. april 2024
Dysleksivennlig arbeidsplass
 • Dysleksi – hvordan oppleves det?
 • Hva er dysleksi og hva er utfordringen
 • Hva kan NAV bidra med
 • Hva gjøres i bransjeprogrammet for leverandørindustrien
 • Hvordan jobber en bedrift i næringen med dysleksi
24. mai 2024

Konferanser og arrangementer

Konferanse Arrangør Bidrag fra IA bransjeprogrammet Dato
HMS-konferansen 2020 SfS BA
 • IA-bransjeprogrammet – løsningen på et livslangt yrkesliv i bygg og anlegg?
5. november 2020
HMS-konferansen 2021 SfS BA
 • Smakebiter fra arbeidet
 • Eksternt skjelett
 • Ergonomiportalen
 • SHA i tidligfase
3. - 4. november 2021
HMS-konferansen 2022 SfS BA
 • Støy i BIM
 • HMS-indikatorer
 • Sikkerhetsuke Kongsberg vg skole
 • Muskel- og skjelettplager
 • Ledelsesprogram
2. - 3. november 2022
HMS-konferansen 2023 SfS BA
 • Støy i BIM
 • HMS-utfordringer i små bedrifter
 • Orden og ryddighet
 • Ungdom og frafall
15. - 16. november 2023
Byggedagene 2024 Byggeindustrien
 • Ungdom og frafall
13. mars 2024
Vikersund-konferansen 2024 Vikersund
 • Ungdom og frafall
15. mars 2024
Kursturné SmartDok
 • Hvilke utfordringer kan IA bransjeprogrammet hjelpe med å løse?
Våren 2024
Høydekonferansen 2024 Europower
 • Forebygging av fallulykker i tidligfase/prosjektering

26. september 2024
HMS/IA-konferanse Fellesforbundet

Program ikke bestemt

10. oktober 2024
HMS-konferansen 2024 SfS BA

Program ikke bestemt

6. - 7. november 2024
Arctic Entrepreneur 2024  

Program ikke bestemt

21. - 23. januar 2025

Filmer fra ulike prosjekter, webinarer, sikkerhetsuker i videregående skoler mm er lagt ut på bransjeprogrammets YouTube-kanal

Nyheter er løpende delt på bransjeprogrammets LinkedIn-side

Vil du ha nyhetsbrev fra bransjeprogrammet?
Meld deg på her

Felles ansvar og samarbeid mellom partene i arbeidslivet

Det er gjennom partssamarbeid vi kan løse mange av utfordringene og sammen bygge et helseframbringende og bærekraftig arbeidsliv. Bransjeprogrammet for bygg og anlegg har støttet og testet ut nærmere 100 små og store tiltak gjennom samarbeid med partene i arbeidslivet. Hensikten er å gi bedriftene i næringen kunnskapsbaserte verktøy og metoder som kan bidra til lavere sykefravær og frafall. 

Michella Maria Jensen, rådgiver Fellesforbundet og medlem av styringsgruppen

Som en privat aktør i anleggsbransjen har det stor nytteverdi å være med og dele våre erfaringer fra hverdagen rundt sykefravær og HMS. Ved å jobbe sammen slik vi gjør i bransjeprogrammet, kan vi utvikle og implementere effektive tiltak som bidrar til å redusere sykefraværet og fremme en god HMS-kultur.

Ann-Therese Kristoffersen, daglig leder BAT og medlem av styringsgruppen

Bygge- og anleggsvirksomhet er en stor næring med mange ulike virksomheter og disse utfører arbeid som kan medføre mange ulike risikofaktorer. Ikke alle virksomhetene har store HMS-ressurser i egen virksomhet. Det er derfor viktig at bransjen utvikler og deler kunnskap og tiltak som bidrar til at aktørene i næringen arbeider godt og systematisk for å forebygge skader og sykdom. Bransjeprogrammet bidrar til dette.

Hans Petter Nilsen, rådgiver Arbeidstilsynet og medlem av styringsgruppen

Ta kontakt hvis du lurer på noe:
 • Knut Aaneland
 • Programleder
 • Gudmund Engen
 • Samina Siddique
 • Beate Diseth