Hurdalsplattformen: Et godt utgangspunkt for å styrke yrkesutdanningen

Publisert

– BNL har gjennom flere år arbeidet for ulike tiltak for å styrke yrkesfagene. Det er svært gledelig at mange av våre innspill er blitt lyttet til i den nye regjeringserklæringen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Kommende regjering har i dag onsdag 13. oktober lagt frem sin politiske plattform for de neste fire årene. Den ønsker blant annet et kraftfullt løft for yrkesfagene. BNL har spilt inn flere tiltak for å sikre kompetanse og rekruttering til byggenæringen.

Det foreslås å etablere et Nasjonalt senter for yrkesfag. – Dette er svært positivt og vi forventer at det blir opprettet i et godt samarbeid med partene i arbeidslivet, sier Leegaard.

I tillegg skal det lages en forpliktende opptrappingsplan for å øke studieplassene i høyere yrkesfaglig utdanning. – Dette har vi jobbet for i flere år, sier Leegaard videre.

Byggenæringen er en del av løsningen for å få ned klimautslippene, og skal næringen realisere potensialet må vi ta tak i et bredt spekter av virkemidler.

– Det er positivt at kommende regjeringen ønsker å stille krav om at nye bygg og anlegg bygges med klimavennlige materialer og designes for lavt energibruk og gjenbruk, samt gjøre byggeplasser fossilfrie. Skal vi lykkes, må dette gjøres i tett samarbeid med næringen, sier Leegaard videre.

Leegaard mener at det er bra at den nye regjeringen vil bruke offentlig innkjøp til å stille høye miljøkrav, samt stimulere til mer energieffektivisering, og gjenvinning og ombruk av byggematerialer i byggeprosessen.

– Dette er lovende. Vi anbefaler at de legger til rette for at Enova får i oppdrag å støtte trinnvis energieffektivisering i alle typer bygg og anlegg, sier Leegaard.

Videre mener Leegaard at tiltak som bidrar til å bekjempe arbeidslivskriminalitet er viktig for å sikre de seriøse bedriftene.

– Det er klokt å styrke Arbeidstilsynet og samarbeidet mellom de viktigste etatene på området, slik at kapasiteten til å utføre stedlige tilsyn øker betydelig, sier han.

Regjeringen vil også etablere flere sentre mot A-krim og gjøre sentrene sterkere og mer operative, ved blant annet å lempe på taushetsplikten mellom de samarbeidende etatene.

– Det er helt nødvendig at det følger tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet, sier Leegaard.

Effektiv samferdsel og transport er viktig for å sikre norsk verdiskaping.

– Det er nødvendig å få redusert vedlikeholdsetterslepet på vei, og vi er glad for at regjeringen foreslår å utarbeide en forpliktende plan for å redusere dette på både fylkesveier og riksveier, sier Leegaard.

Les NHOs kommentar her