BNLs analyse av sirkulær økonomi

Publisert

BNLs miljøforum består av BNL, BNLs bransjeforeninger, Betongelementforeningen og Bygg og Bevar. (Ikke alle er representert på bildet). Fra venstre foran: Øyvind Buset (NML) Merete Bellingmo (Naml), Lars Myhre (Boligprodusentene), Per Fredrik Kempf (EBA), Rannveig Landet (BNL), Tina Sletbak-Akerø (Treindustrien), Carl Henrik Borchsenius (Norsk Eiendom) og Caroline Khoury Nilsen (BNL).

BNLs miljøforum har utarbeidet en analyse av den sirkulære økonomien for bygg, anlegg og eiendom. – Vi har blant annet sett på hvilke tiltak som må settes inn og hvordan disse tiltakene er plassert miljømessig i forhold til hverandre, sier Rannveig R. Landet, direktør for miljø- og energipolitikk i BNL.

Sirkulær økonomi i byggenæringen er i vinden om dagen, men det er ofte vanskelig å få tak i hva den sirkulære økonomien egentlig betyr for egen virksomhet.

– BNL så behovet for å sette den sirkulære økonomien inn i et system som bransjene og bedriftene kan kjenne seg inn i. Analysen omfatter hele verdikjeden fra produksjon av byggevarer til avhending av bygg og anlegg. Formålet med analysen er å bli konkret på hva sirkulær økonomi innebærer for vår næring, og peke på hvilke tiltak vi må jobbe med i tiden framover. Det er mye å ta tak i dersom den økonomiske produksjonen skal ha fortsatt vekst, samtidig som ressursbruken skal gå ned. I dag følger ressursbruk og økonomisk produksjon samme vekstkurve i Norge, sier Landet videre.

Avfalls- og ressurspyramiden
I følge Landet har arbeidet bidratt til å bevisstgjøre hva som må hensyntas i den sirkulære økonomien og hvem som bør ta et hovedansvar for å utføre de ulike tiltakene. Analysen har tatt utgangspunkt i avfalls- og ressurspyramiden og tiltakene er merket med farger som viser hvor de hører hjemme i pyramiden. Jo høyere opp i pyramiden, desto viktigere er tiltaket ressurs- og miljømessig.

– Mye av dette har vi jobbet med lenge, men vi har utvidet arbeidsområdet og ser på ulike miljø- og samfunnsforhold i sammenheng. Tanken er at BNLs 15 bransjeforeninger skal jobbe videre med sine viktigste utfordringer og at vi sammen kan ta tak i det som må gjøres i felleskap.

Foreløpig er BNLs analyse å finne i en presentasjon som viser system, tiltak, overordnet miljømessig rangering og ansvar for tiltak. 

Samarbeid nødvending
Neste skritt vil, foruten å gå iverksette handlinger knyttet til selve tiltakene, å videreutvikle og gå i dybden av selve analysen.

– Vi vil se på hvordan vi skal samarbeide og med hvem. BNL har allerede et godt samarbeid med mange aktører gjennom arbeidet med Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. Dette skal fortsette, men arbeidet med sirkulær økonomi er mye mer omfattende og krever en ny tilnærming til problemstillingene, sier Landet.

Analysen peker på hva byggenæringen selv må gjøre.

– Det er også åpenbart at vi trenger ett eller flere koordinerte utviklings- og kompetanseprogram for en sirkulær økonomi samt forskning. I tillegg trenger vi bevisste og kompetente bestillere og myndigheter som legger til rette. Utvikling av en bærekraftig byggenæring er sentral for at Norge skal bli et sirkulært samfunn, avslutter Landet.

BNL vil invitere samarbeiderpartnere til en workshop med temaet før sommeren. Se lenke under for analysen.

BNLs miljøforum består av representanter fra BNL, BNLs bransjeforeninger, Betongelementforeningen og Bygg og Bevar.
Boligprodusentene, Byggevareindustrien, Betongelementforeningen (som er medlem i Byggevareindustrien), Byggmesterforbundet, EBA, MLF, naml, Norsk Eiendom, Rørentreprnørene Norge, Norske Murmestres Landsforening, Norske Trevarer, Norsk Utleieforening, Takentreprenørene s Forening, Treindustrien, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: