Hvorfor ha orden og ryddighet i prosjektet?

4 personer med ryggen til og Backe-logo på arbeidsklær går på en byggeplass

Foto: Einar Aslaksen

Backe Stor-Oslo fikk i 2023 støtte fra IA-BA til å undersøke hvorvidt orden og ryddighet på byggeplassen har innvirkning på HMS. - Vi har sett mange positive fordeler med å investere mer i orden, ryddighet og gangsoner, sier HMS-leder Kathrine Fagerli Nilssen.

Backe Stor-Oslo ønsket allerede i 2020 å jobbe mer målrettet med å forebygge muskel- og skjelettplager blant sine håndverkere. De landet på at høyt fokus på orden, ryddighet og særlig gangsoner var et godt sted å starte.

- Vi analyserte blant annet skadestatistikken vår og så at overtråkk var den vanligste årsaken til skader med behov for tilrettelagt arbeid, forteller Nilssen. Årsaken til overtråkkene viste seg å være enten at det var etablert en uoffisiell snarvei som ikke ble vedlikeholdt eller at det lå materialer, rot eller utstyr i gangbaner.

Pandemien satte en stopper for planene, men i 2023 tok de opp tråden og fikk innvilget søknad om støtte til prosjektet. Entreprenøren startet kartleggingen rett før sommeren 2023, og valgte leilighetsprosjektet Smedens Hage på Stabekk som testearena.  Fokus var på:

  • Tydelig markerte gangsoner innendørs og utendørs, med minimalt med nivåforskjeller
  • Markering av lagringsplasser
  • Ryddige arbeidssoner for at de ansatte til enhver tid skal ha plass til å velge den beste ergonomiske løsningen, og
  • Legging av provisorisk strøm i dekkerør i gulvet (ytterligere kabler henges opp for å unngå snublefeller).​

Resultater og videre tiltak

Prosjektet målte effekt og samlet innsikt gjennom:

  • Gjennomgang av aktuelle avvik på prosjektet og terningkast på vernerunden
  • Spørreundersøkelse til håndverkere
  • Intervju av underentreprenører og refleksjoner fra prosjektledelsen

Selv om vi ikke nødvendigvis kan dokumentere de direkte sammenhengende mellom ryddighet og HMS resultater, er Nilssen tydelig på at orden, ryddighet og gangsoner generelt bør få betydelig mer fokus: - Når byggeplassen er ryddig og gangsoner er ivaretatt opplever vi at det er lettere å se og forebygge andre HMS og kvalitetsavvik.

«Uflaks» ble en viktig ressurs i prosjektet

Våren 2023 brakk en betongarbeider et ben i foten da han gikk av lasteplan etter lossing av en bil.

- Det ville være enkelt å si at hendelsen var uflaks, sier Nilssen, men med analyse av bakenforliggende årsaker så vi at rotårsaken var uorden.

Istedenfor en lengre sykemelding, fikk betongarbeideren en nøkkelrolle i prosjektet som bindeledd mellom prosjektledelsen og de som utførte arbeidsoppgavene ute.

En lønnsom investering

Det er kostbart med ekstra ressurs, oppfølging og vedlikehold av byggeplassen. For å få til dette må man tørre å investere i løsninger som ikke nødvendigvis gir økonomiske resultater på kort sikt.

- Vi tror at slike investeringer kan være lønnsomt på sikt gjennom færre uhell, høyere effektivitet og god trivsel, avslutter prosjektleder Christian Eriksen, for oss bidrar dette til god drift, god HMS og derav god økonomi.

Kjent sammenheng i andre bransjer

- I olje- og gassnæringen har man lenge hatt fokus på orden og ryddighet, mens man i bygg- og anleggsnæringen ikke har vært like bevisst dette, sier programleder IA-BA Knut Aaneland.

- Det er en generell oppfatning av at god orden og ryddighet på en arbeidsplass fremmer god sikkerhetskultur, mer effektiv arbeidshverdag og også bedre tilrettelagt arbeid mht. ergonomi, men det er etter det vi kjenner til ikke framlagt noen bevis på dette i form av studier e.l. Backe Stor-Oslo kom med et prosjektforslag hvor de ville forsøke å måle dette ved kvalitative og «semi»-kvantitative metoder, og vi er glad for at kartleggingen bekrefter at det er klare linjer mellom orden og ryddighet og viktige HMS-faktorer, avslutter Aaneland.

 

Les hele sluttrapporten (pdf)

 

Foto: Even Baardseth