Utsynsmeldingen: - Mer kompetanse kreves til det grønne skiftet

Publisert

Foto: Stortinget

Regjeringa la 24. mars fram Utsynsmeldinga, der ein kjem med tydelege signal om kva prioriteringar som trengs for utdanningssystemet.

 Det som skal prioriterast er:

 

Regjeringen prioriterer følgende for utdannings- og kompetansepolitikken framover:
– kompetanse som er nødvendig for et høyproduktivt og konkurransedyktig næringsliv
– kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet
– kompetanse som er nødvendig for å ha gode velferdstjenester i hele landet og for å håndtere den demografiske utviklingen, balansert opp mot behovet for arbeidskraft i andre sektorer i samfunnet
– å kvalifisere og mobilisere flere av dem som står utenfor arbeidslivet

 

Dette er gode nyheter og ein god dag byggenæring som står midt i det grønne skiftet, men som manglar kompetanse. Det er på høg tid at utdanningssektoren blir brukt i næringspolitikken, og at ein tek inn over seg at grønn og digital omstilling krev at fleire tek denne typen utdanningar seier direktør for kompetanse Kjetil Tvedt i Byggenæringens Landsforening.

 

 

Satsing på etterutdanning av og for (bygge)næring

Regjeringa vil fortsette og vidareutvikle Industrifagskolen og bransjeprogramma. "Dette er tilbod retta mot industri og byggenæringa, der BNL er med og legg til rette for både utvikling av nye utdanningstilbod og sikre volum i etterutdanning for tilsette i byggenæringa, på alle nivå" seier direktør for kompetanse i BNL Kjetil Tvedt.

 

Ordinære studier blir opna for arbeidslivet

Fagskular, høgskular og universitet skal kunne tilby enkeltemner til folk i arbeid. Dette opnar opp eit nytt landskap med utdanningsmuligheter for næringslivet, noko som er svært positivt. I tillegg vil blanding av studentar med folk frå arbeidslivet kunne gi ein ny dynamikk og nye diskusjonar i studiene.