–  Sats på klimaløsninger, kompetanse og smarte grønne investeringer

Publisert

Bilde av Jørgen Leegaard

BNLs samfunnspolitiske direktør Jørgen Leegaard deltok på stortingshøringer i Finanskomiteen og Næringskomiteen mandag 25. oktober 2021 i forbindelse med statsbudsjettet 2022.

– BNL støtter NHOs innspill om at man må satse på klimaløsninger, kompetanse og flere i jobb, et smartere samfunn med en skatte- og avgiftspolitikk som stimulerer til investeringer i arbeidsplasser og infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet, sier Jørgen Leegaard i statsbudsjetthøring i finanskomiteens høring mandag 25.oktober.

BNL deltok på høringer i finanskomiteen i går ettermiddag i forbindelse med statsbudsjettet 2022.

BNL har sammen med flere andre organisasjoner pekt på viktigheten av å spare elektrisk strøm for å ha strøm tilgjengelig til nye formål.

– BNL er positive til at regjeringen prioriterer Grønn Plattform, men det er også avgjørende at det etableres mulighet for trinnvis planlagt energieffektiviseringstiltak for boliger og andre bygninger. BNL ber om at det settes av midler for oppstart av et slikt tiltak, sier Leegaard.

Omstillingsbehovet i byggenæringen er stort, og det behov for offentlige midler til kompetanse og utdanning for å klare denne omstillingen i byggenæringen.

– BNL støtter NHOs innspill om det bevilges 100 mill. kroner over en femårsperiode for å sikre yrkesfag tilfredsstillende utstyr til verkstedene.. BNL ber også om at bransjeprogrammet for bygg og industri får fortsette og at det bevilges midler til dette.

BNL har i flere år etterlyst en forpliktende opptrappingsplan for nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning.

– Regjeringen foreslår 4000 nye studieplasser i høyere utdanning, men ingen i høyere yrkesfaglig utdanning. NHO forslår midler til 1000 nye plasser. Dette utgjør behovet i byggenæringen alene.

Leegaard peker videre på at byggenæringen har stort behov for arbeidskraft og kan inkludere mange. – Det er derfor viktig at NAV samarbeider med næringen og utnytter handlingsrommet som økt etterspørsel etter arbeidskraft gir, og prioriterer formidling og kvalifisering av ledige til virksomheter som har behov for arbeidskraft.

BNL tok også opp kampen mot arbeidslivskriminalitet, og støtter opprettelsen av et nytt a-krimsenter. BNL er fornøyd med at nivået på samferdselsbudsjettet for 2022 legger opp til at NTP-ambisjonene for neste periode kan gjennomføres.

– Det er positivt at forslaget innebærer en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på vei, men vedlikeholdsetterslepet totalt øker fordi det øker på jernbane og fylkesvei. For industrien i BNL er det viktig at fylkesveiene rustes opp, flaskehalser fjernes og at broprogrammet gjennomføres.  Det er positivt at tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til bane videreføres.

Se videoopptak fra Stortinges finanskomité her:

Les hele innspillet her: