Toppledersamling for digitalisering: Digitaliseringstiltak må gi økt konkurransekraft

Publisert

Bilde av toppledere rundt et bord.

Rundt 30 toppledere fra hele næringen var samlet på Næringslivets hus på Majorstuen for å drøfte digitalisering i BAE-næringen. Foto: BNL.

Tirsdag samlet BNL toppledere fra hele næringskjeden på Næringslivets hus på Majorstuen for å ta stilling til forslag til videre satsingsområder for digitaliseringen av byggenæringen.

– Vi tenker at digitalisering er et verktøy for å effektivisere og øke industrialiseringsgraden i hele næringen, og at det er et klart lederansvar. Målet med prosjektet er å skape forståelse og eierskap til ytterligere digitalisering av norsk byggenæring, og vi må starte med topplederne, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Hensikten med dagens møte var å utfordre og forankre åtte hypoteser som er en del av arbeidsgrunnlaget for prosjektet Veikart 2.0 som ledes av Jon Karlsen i BNL. Karlsen ledet også dagens møte.

Rundt 30 toppledere fra hele verdikjeden deltok på samlingen hvor blant annet Torger Reve, professor Emeritus fra BI, Arne Malones fra bygg21 og styreleder i Aker Øyvind Eriksen.

Reve pekte på hvordan nye tall for BAE-næringen bekrefter at de siste ti årene har vært all time high.

– Byggenæringen har klart seg utrolig godt i denne perioden. Næringen er høyest på sysselsetting og vekst i sysselsetting i denne perioden. I tillegg har omsetningen i BAE passert 1100 milliarder og verdiskapingen 380 mrd. I alle markeder bortsett fra anlegg er også stort sett driftsmarginen bra, sier Reve.

Den store utfordringen slik han ser det er produktiviteten. 

– Den er ikke lav, men den vokser ikke, og han peker på at digitalisering er den store utviklingskraften.

Arne Malones som har vært rådgiver i bygg21 forteller at Bygg21 har blant annet vært opptatt av å peke på kostnadsutviklingen innen byggekostnader og produktivitetsutviklingen.

– I vår anbefaling til næringen er at man ser på denne utviklingen og tar den på alvor. Det finnes flere kostnadsbesparelser. Vi anbefaler blant annet også å øke bruken av BIM og lage en digital tvilling, og satse på digitale bestillinger, dokumentasjon og logistikk. Her tror vi det er store gevinster å hente.

Styreleder i Aker, Øyvind Eriksen delte deretter sine erfaringer fra arbeidet med digitalisering av Aker-konsernet.

– Det er realt lederskap og ikke teknisk forståelse som er nøkkelen til suksess, sier Eriksen.

Han hadde noen klare anbefalinger til topplederne blant annet å sette klare mål for verdiuttaket.

– Det høres åpenbart ut, men dette tar tid. Det er viktig å lage en forretningsmessig plan, som er topplederstyrt, som videre må forankres.

Eriksen mener at det er helt nødvendig å mobilisere hele verdikjeden i dette arbeidet.

Veien videre
Nå skal arbeidet videre deles mellom fire arbeidsgrupper frem til topplederne igjen møtes i mars. Hver av gruppene har fått en problemstilling de skal jobbe videre med, og de vil samle relevante deltagere til å jobbe videre med disse.

Jon Karlsen vil lede gruppen som skal rette seg mot topplederne i næringen. Den skal utarbeide en kampanje som skal sette digitalisering på agendaen.

Thomas-Oscar Andersen fra Standard Norge skal lede gruppen som skal se på trussel- og mulighetsbildet digitalisering vil gi for de ulike delene av verdikjeden. Byggenæringen er sammensatt og utfordringer og mulighetsbilde vil naturlig nok være forskjellig avhengig av hvor man er i verdikjeden. Det må fanges opp.

Jøns Sjøgren fra Byggevareprodusentene vil lede gruppen som skal kartlegge mulige felleskomponenter som kommer ut i næringen som helhet. Visjonen er å digitalisere sammen.

Thor Olaf Askjer fra Norsk Eiendom vil lede gruppen som skal se på hvordan bestillermakten skal utøves for å få drevet digitaliseringstiltak, samtidig som byggenæringen også tar ett eget ansvar for å ta ut potensialene vi har.

Prosjektleder Jon Karlsen er godt fornøyd med oppmøtet og engasjementet på dagens samling.

– Jeg opplever at det er et stort engasjement og iver etter å komme i gang. Det er jo nå jobben starter, og det er viktig for oss å få personer fra hele næringen til å delta i de forskjellige arbeidsgruppene. Det kom nyttige innspill og justeringer som vil bli tatt med i det videre arbeidet Alle er enige om at digitalisering er viktig del av løsningen, og her er det toppledere som må engasjerer seg, avslutter Karlsen.