Kommentar til innleiedebatten: Byggenæringen vil rydde opp!

Da er det viktig at vi som bransje tar vår del av ansvaret, og er gode bestillere, sier Jon Sandnes i en kommentar til innleiedebatten. Foto: Moment Studio.

Skal vi løse utfordringene med innleie i byggenæringen må vi samarbeide. Da er det viktig at vi som bransje tar vår del av ansvaret, og er gode bestillere. Vi ønsker å jobbe for at ansatte i bemanningsbransjen har samme forutsigbarhet og tilbys hele stillinger.

Innleie er ett av flere verktøy som vår næring trenger for å drive i et prosjektbasert marked. Vi er opptatt av at innleie ikke benyttes som erstatning for faste ansettelser eller som en egen forretningsmodell. Det er en utvikling som ikke er bærekraftig og som kan få store konsekvenser for rekruttering til faget og utvikling av kompetanse i bedriftene.

Tilgangen på innleid arbeidskraft har vært en enkel løsning, med mange fleksible leverandører som kunne tilby personell i løpet av kort tid. Ansatte i bemanningsselskapene mottok kun lønn når de hadde oppdrag - en ordning som ingen annen arbeidsgiver benytter for sine ansatte. 

Alle forstår at et slikt regime ikke er bærekraftig over tid. Det var derfor nødvendig at regelverket ble strammet inn, slik at hovedregelen om fast ansettelse i norsk arbeidsliv står fast.

Det nye innleieregelverk trådte i kraft fra 1. januar 2019. Når Stortinget vedtar en slik endring for hele det norske arbeidsliv, er det en klar korreks til næringslivet om å bygge opp under regjeringens og Stortingets hovedmål om faste ansatte der man gir folk og bedrifter en forutsigbarhet og grunnlag for å satse på kompetanse.

BNL støttet de innstramningene som dette regelverket innebærer, ikke minst fordi flere av de andre forslagene som lå på bordet, som forbud eller kvoter, ville være krevende for våre bedrifter.

Nå er vår klare oppfordring og forventing om at alle som både leier ut og som kjøper bemanningstjenester gjør sitt ytterste for å følge intensjonene i det nye regelverket.

Hvilke krav våre bedrifter stiller til bemanningsbransjen og måten innleie bestilles på, har også betydning for hvordan betingelsene for de innleide utvikler seg.

God planlegging og tilrettelegging av produksjonen er viktig for marginene i en bedrift samtidig som det skaper forutsigbarhet for bemanningsforetakene slik at de kan ansette med høyest mulig stillingsbrøk.

Når vi hører om ansettelseskontrakter helt ned mot 5 prosent er det vår oppgave å rydde opp å være tydelig på at slik skal det ikke være. Byggenæringen er en næring hvor heltidsstillinger er normalen. Vi ønsker å jobbe for at ansatte i bemanningsbransjen har samme forutsigbarhet og at flest mulig ansatte skal tilbys hele stillinger.

Det som bidrar til gode bygg, til god kvalitet, god HMS og ikke minst trivsel på arbeidsplassen er tilhørighet til bedriften, varige relasjoner og satsning på de ansatte. Det er viktig å ha firmanavnet på ryggen og kjenne seg som en del av et lag som er med på å bygge landet.