Hvorfor satse på flere kvinner i bygge- og anleggsnæringen?

I bygge- og anleggsnæringen er kvinneandelen på 8-9 prosent totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden. Vi trenger et krafttak for å endre dette bildet, av flere grunner. Byggenæringen trenger flere flinke hender og kloke hoder. Vi mener at byggeplasser med begge kjønn bidrar til et godt arbeidsmiljø og gode løsninger.

 1. Økt mangfold er god business.
  Mangfold, som for eksempel kjønnsbalanse, er lønnsomt for bedrifter, fordi dette inspirerer, fremmer innovasjon, gir perspektiver, og øker produktiviteten, forutsatt at ledere har kunnskap, kompetanse og verktøy til å lede mangfoldet.

 2. Positivt for omdømmet.
  Unge arbeidstakere velger arbeidsgivere på en annen måte i dag enn tidligere. Dagens ungdom er vant til kjønnsbalanse og velger bedrifter som speiler samfunnet de lever i. Og når folk som jobber i en bedrift snakker pent om den, skapes det positive ringvirkninger.

 3. Økt trivsel.
  Bedre kjønnsbalanse kan bidra til økt trivsel på arbeidsplassen og mindre gjennomtrekk. Å bli sett, hørt og verdsatt, uavhengig av hvem man er, skaper lojalitet. Å beholde kompetansen i bedriften er langt mer lønnsomt enn å stadig lære opp nye folk.

 4. Dobbelt så mange hoder å velge imellom.
  Byggenæringen har et enormt behov for kvalifisert arbeidskraft. At alle er skapt forskjellig betyr også at bygge- og anleggsnæringen passer for begge kjønn.  Vi har ikke råd til å rekruttere fra bare unge menn. og enda vanskeligere vil det bli fordi mange av dem ikke ønsker seg til arbeidsplasser med bare menn.

 5. Følge opp FNs bærekraftsmål
  Likestilling mellom kjønnene er avgjørende for å øke tempoet i bærekraftig utvikling og er derfor også et av FNs bærekraftsmål.

Kilder: 
Disse tipsene er basert på innspill fra bransjer, erfaringer fra kvinner i næringen som kom fram under konferansen om Kvinner i byggenæringen i januar 2019, og "Hvordan få kjønnsbalanse i toppen av næringslivet" Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet per 19. november 2018.