Avtale om kirkebygg vil gi arbeid

Publisert

Domkirken i Oslo er en av kirkene som skal istandsettes Nina Solli, administrerende direktør NHO Byggenæringen, Nina E. Eidem leder av Bygg og Bevar, Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør Hovedorganisasjonen KA Marit Brandt Lågøyr, viseadministrerende direktør Hovedorganisasjonen KA Foto: Olle Christer Stenby, Bygg og Bevar. Foto: Olle Christer Stenby, Bygg og Bevar

NHO Byggenæringen og Hovedorganisasjonen KA har inngått en samarbeidsavtale for å sikre kompetent istandsetting av kirkene og bedre markedsmuligheter for byggenæringen. Dette vil gi mer aktivitet for murere, snekkere, blikkenslagere og mange andre håndverkere.

Byggenæringen og kirkelig sektor vil sammen sikre at istandsetting av kirkene i Norge skjer av seriøse bedrifter og kvalifiserte håndverkere, og at det tilrettelegges bedre for oppdrag og aktivitet over hele landet.

- I disse dager hvor byggenæringen står overfor store utfordringer, er dette samarbeidet et viktig motkonjunktur-tiltak som kan gi små og mellomstore håndverksbedrifter viktige oppdrag i sine lokale markeder. Det er viktig å sikre at kompetansen til våre flinke fagfolk forblir i byggenæringen. Oppdrag med å istandsette kirkene vil medvirke til rekruttering til håndverksfag og sikre lokale arbeidsplasser, sier Nina Solli, adm. direktør i NHO Byggenæringen.

- Vi ser fram til et tettere samarbeid med byggenæringen. Som medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for kirkeeiere over hele landet, har vi en sterk felles interesse med NHO Byggenæringen både når det gjelder å fremme et seriøst arbeidsliv og god tilgang på høy byggfaglig kompetanse og kapasitet over hele landet, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, adm. direktør i Hovedorganisasjonen KA.

Partene har inngått en avtale som omfatter alle kirkebygg. Målsettingen er å sikre tilgang på kapasitet og kompetanse til planlegging og gjennomføring av restaureringstiltak og vedlikehold av alle typer kirkebygg samt oppføring av nye kirkebygg. Samarbeidet vil også omfatte kirkebygg som vil inngå i det kommende bevaringsprogrammet for kulturhistoriske verdifulle kirkebygg som regjeringen lanserte i sommer med et fond på om lag 10 mrd. kroner, det såkalte “Kirkeløftet”.

Nina Solli, administrerende direktør NHO Byggenæringen og Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør Hovedorganisasjonen KA undertegner samarbeidsavtalen. Foto: Olle Christer Stenby, Bygg og Bevar

Nina Solli, administrerende direktør NHO Byggenæringen og Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør Hovedorganisasjonen KA undertegner samarbeidsavtalen. Foto: Olle Christer Stenby, Bygg og Bevar

I Samarbeidsavtalen forplikter partene seg blant annet til å "bidra til å styrke dialogen mellom kirkeeiere og byggenæringen og dermed løse sine oppgaver mer effektivt. Partene ønsker også å ta et ansvar for at samarbeidet gir positive samfunnsmessige ringvirkninger."

- NHO Byggenæringen samarbeider allerede med Klima- og miljødepartementet om programmet Bygg og Bevar, som skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, forvaltet, satt i stand og utviklet på en god måte. Bygg og Bevar er et virkemiddel for bærekraftig bygningsforvaltning, redusere tap av kulturhistoriske verdier og et bidrag for det grønne skiftet i byggenæringen, og vil være en sentral aktør i samarbeidet, sier Nina Solli.

- Kirkebyggene representerer særlig verdifulle bygninger som også er av stor betydning for folk flest. Denne samarbeidsavtalen inngår også som et viktig bidrag i det felles løftet mellom stat, kommune og folkekirke for bevaring av særlig kulturhistorisk viktige kirkebygg, avslutter Marit Halvorsen Hougsnæs.