Strengeste innreiseregler siden 12. mars

Publisert

Foto: Avinoor.

Regjeringen varslet onsdag kveld at de strammer kraftig inn på utlendinger adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise hit. BNL oppfatter at denne innskjerpingen også rammer svenske pendlere.

Regjeringen skriver i en pressemelding at de gjør dette for å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset. Innstrammingene kommer på bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar 2021.

De nye innreisereglene kommer i tillegg til et omfattende system ved grensen, med krav om negativ test før ankomst til Norge, registering av formålet med reisen og karantenested, obligatorisk test ved grensen og lovpålagt karantene.

– Dette kan bli svært krevende for mange bedrifter i næringen, men det vil ramme ujevnt. Vi har veldig mange  utenlandske arbeidstakere i byggenæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

Mange av de er svenske arbeidstakerne er dag-/ukependlere som tidligere har hatt unntak fra både innreisebegrensninger og fra karantene i arbeidstiden.

– Akkurat nå kan den største utfordringen bli de svenske pendlerne, samt de prosjektene der man baserer seg på at pendlere fra utlandet jobber i innarbeidingsordninger, sier Jon Sandnes videre.

Regjeringen vil ta en ny vurdering om to uker.

Les forskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-29-1423?q=innreiserestriksjoner

Det foreligger også et rundskriv som gir en del forklaring og praktisk informasjon

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-032021-revidert-rundskriv-om-ikrafttredelse-av-forskrift-om-innreiserestriksjoner-for-utlendinger-av-hensyn-til-folkehelsen/id2830549/

Følgende grupper får ikke lenger adgang til riket:

 • utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)
 • Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.
 • Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.
 • Utlendinger som skal arbeide med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt krav om oppholdstillatelse.

Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper. Bl.a. har følgende grupper adgang til innreise:

 • Utlendinger som er bosatt i Norge
 • Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn
 • Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon
 • Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • Sjømenn og personell innen luftfart
 • Utlending som gjennomfører gods- og persontransport
 • Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten  

Som et utgangspunkt for hva som anses som kritiske samfunnsfunksjoner kan det ses hen til følgende liste over fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg, herunder apotek og renhold
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester

For nærmere informasjon se; https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/listeover-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/.

Obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene, og karantehotell vil fortsett gjelde for de som er unntatt innreiserestriksjonene. 

For ordens skyld presiseres det at alle norske borgere kan fortsatt reise inn i Norge.

Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar 2021. Utlendinger som har påbegynt en reise til Norge før ikrafttredelse, gis likevel adgang til innreise.