Lærlinger

Byggenæringen har et stort antall lærlinger. Her har du svar på en del sentrale spørsmål knyttet til det å ha lærlinger i bedrift.

Mer informasjon om lærlinger

Lærekontrakt og ansettelseskontrakt

Læreforholdet reguleres i henhold til to kontrakter: Lærekontrakt og Ansettelsesavtale.

Læreforholdet er basert på 2 kontrakter:

1. Lærekontrakt
Den inngås mellom lærling og opplæringskontor med varighet ut læretiden. Lærekontrakten er midlertidig og varigheten er angitt i lærekontrakten.

2. Ansettelsesavtale
Den inngås mellom lærling og bedrift. Lærlingen er arbeidstaker i bedriften. Arbeidskontrakten må tilfredsstille Arbeidsmiljølovens krav til ansettelsesavtale. Denne arbeidsavtalen er en midlertidig ansettelsesavtale med varighet tilsvarende lærekontrakten, jamfør punkt 1.

Udir - lære- og opplæringskontrakter

Heving av lærekontrakt og ansettelsesavtale

Lærlinger som ikke overholder lærekontrakten på en måte som vil gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed, må avsluttes i forhold til opplæringslova § 4 – 6.

Dette innebærer at det må innhentes samtykke fra fylkeskommunen før lærekontrakten kan heves.

Når lærekontrakten på denne måten avsluttes, fastslår også opplæringslova § 4 – 2 at arbeidsavtalen bortfaller uten særskilt oppsigelse av denne. Dette bør bedriften også formelt sett meddele lærlingen.

§ 4.6. i Opplæringslova Endring og heving av lærekontrakt

Læretidens utløp - varsel om fratreden

Når læretiden går mot slutten må arbeidsgiver ta spørsmålet om tilsetting opp til vurdering.

1. Bedriften ønsker å avslutte tilsettingsforholdet etter endt læretid:
Etter opplæringslova § 4-2 vil den midlertidige ansettelseavtalen bortfaller når læretiden etter lærekontrakten er sluttført. Den midlertidige ansettelsesavtalen bør derfor vise til denne bestemmelsen i opplæringslova for å tydliggjøre at det ikke er aml § 14-9 som normalt skal komme til anvendelse her.

Fortsetter lærlingen å arbeide i uten at ny ansettelsesavtale blir etablert, kan han/hun hevde seg fast ansatt i bedriften.

I så fall gjelder de vanlige regler om oppsigelse av fast ansatte.

2. Bedriften ønsker å fortsette tilsettingen etter endt læretid:
Hvis bedriften ønsker å ha lærlingen ansatt etter bestått fagprøve tilbys han fast ansettelse og det inngås ny tilsettingsavtale som fast ansatt.

Prøvetid - lærlinger

Hvis bedriften ansetter lærlingen etter bestått fag-/ svenneprøve, kan det reises spørsmål om adgang til å ha prøvetid i den nye ansettelseskontrakten.

Spørsmålet om prøvetid i disse tilfeller, er imidlertid rettslig uavklart.

Bedriften anbefales å ta kontakt med BNL dersom det ansees å være behov for prøvetid for en arbeidstaker.

Forlengelse av lærekontrakten

Dersom lærlingen og bedriften er enige om å forlenge lærekontrakten, må det inngås ny midlertidig ansettelsesavtale tilsvarende forlengelsen av lærekontrakten.

Det er viktig at denne nye forlengelsesavtalen undertegnes før læretiden utløper.

Bestått fag- /svenneprøve før læretidens utløp

Lærling som består fag-/svenneprøven før læretidens utløp er fortsatt bundet av lærekontrakten til den utløper.

Lærlingen er forpliktet til å fullføre læreplanen og kan kun helt unntaksvis si opp stillingen i bedriften før utløp.

Lærling som ikke består fagprøve – ny prøve

Hvis lærlingen stryker til praktisk prøve første gang, men bedriften ønsker å beholde lærlingen til ny prøve skal avlegges, må bedriften inngå en frivillig forlengelse av lærekontrakten.

Det må inngås ny midlertidig ansettelsesavtale. Ved forlengelse skjer avlønning etter siste halvårs sats.

Hvis bedriften ikke ønsker å beholde lærlingen, sier likevel § 3 – 62 i forskrift til opplæringslova at det er fylkeskommunen som har ansvaret for gjennomføring av ny fag- eller svenneprøve. Fylkeskommunen dekker utgiftene som lærebedriften har med å gjennomføre den fornyede prøven.

Kontraktsforholdet med bedriften vil avhenge av om lærlingen i denne situasjonen må anses som fortsatt i en læresituasjon.

Dette må avgjøres ved en konkret vurdering i det individuelle tilfellet.

Ved tvilstilfeller må BNL kontaktes.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt