Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft er vanlig i byggenæringen for å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft. Her har du svar på en del sentrale spørsmål.

Hva er innleie?

En innleid arbeidstaker er en person som er ansatt hos en arbeidsgiver og for en periode er leid ut til en annen virksomhet (innleier) for å utføre arbeid under denne virksomhetens ledelse og kontroll.

Leie av arbeidskraft skiller seg fra et almin­nelig ansettelsesforhold ved at det på denne måten etableres et "trepartsforhold" mellom arbeidstaker, utleiebedriften og innleiebedriften.

Den ansatte beholder sitt ansettelsesforhold hos utleiebedriften, og det eksisterer ikke et avtaleforhold mellom innleiebedriften og den ansatte. Innleier vil likevel ha instruksjonsrett over den innleide, og et begrenset arbeidsgiveransvar - særlig knyttet til plikten til å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Utleiebedriften vil ha ansvar for utbetaling av lønn og feriepenger, ansettelser, oppsigelser mv. Det er innleier som har den økonomiske risi­koen for arbeidsresultatet.

Entreprise
Dersom arbeidstakeren fortsatt skal stå under den egentlige arbeidsgivers ledelse og instruksjon, og denne derfor har ansvaret for resultatet, er det ikke en innleiesituasjon. Dette må betraktes som en entreprise, selv om arbeidet utføres hos den andre virksomheten.

Innleie fra bemanningsforetak

Arbeidsmiljøloven § 14-12 regulerer innleie av arbeidskraft fra virksomheter som har til for­mål å drive utleie (bemanningsforetak).

En bedrift kan leie inn en arbeidstaker fra et bemanningsforetak i samme utstrekning som bedriften kunne ansatt en person midlertidig etter arbeidsmiljø­loven § 14-9 første ledd bokstav a til e. Disse vilkårene er nærmere beskrevet under kapittelet om ansettelser. Merk at det ikke er adgang til å leie inn dersom det er adgang til å ansette midlertidig etter § 14-9 bokstav f – midlertidig ansettelse på "generelt grunnlag".

Bedrifter som leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak er pliktig til å undersøke om utleier er registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak. Innleie er kun tillatt fra lovlig registrerte virksomheter. Du kan lese mer om dette og søke i registeret ved å følge denne linken: https://www.arbeidstilsynet.no/registre/registrerte-bemanningsforetak/

I virksomheter som er bundet av en tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, kan arbeidsgiver og tillitsvalgte av den arbeidskategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten at de ordinære vilkårene for innleie er tilstede, jf. arbeidsmiljølovens § 14 – 12 ( 2 ). Tidligere gjaldt denne adgangen enhver virksomhet som hadde tariffavtale, men dette ble endret fra 1. januar 2019. Se også tariffavtalenes bilag om utsetting av arbeid, innleie og ansatte i vikarbyrå, for eksempel bilag 14 i Fellesoverenskomsten for byggfag.

På forespørsel fra Arbeidstilsynet har både innleiebedriften og bemanningsforetaket plikt til å fremlegge dokumentasjon på at vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Innleiebedriften må også være klar over at den innleide kan oppnå stillingsvern som fast ansatt etter tre eller fire års sammenhengende innleieperiode, jf. § 14-12 (4), jf. § 14-9 (6).

 

Hvis bedriften leier inn uten at vil­kårene for innleie er oppfylt, er det videre viktig å være klar over at den innleide kan kreve erstatning og/eller fast ansettelse hos innleier. Dette fremgår av arbeidsmiljølovens § 14 – 14.

Innleie fra produksjonsbedrifter

Innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie (produksjonsbe­drifter), er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-13. Loven gir vesentlig større rom for innleie etter denne bestemmelsen enn når det gjelder innleie fra bemanningsbyråer. Det er ikke nødvendig at vilkårene for midlertidig ansettelse må være tilstede. Her stilles det i første omgang krav til utleiebedriften.

Det er et vilkår at utleien skjer innenfor det samme fagområdet som utgjør utleierens hoved­beskjeftigelse, og at utleien ikke omfatter mer enn 50 % av de fast ansatte hos utleier. Videre kreves at den innleide arbeidstakeren er fast ansatt hos utleier.

Innleier skal foreta drøftelser med de til­litsvalgte før beslutningen om innleie tas. De til­litsvalgte må representere til sammen et flertall av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder. Bedriften trenger ikke være tariffbundet, det er tilstrekkelig at de tillitsvalgte velges for anlednin­gen av de ansatte.

For innleie som overstiger 10 % av de ansatte hos innleier, eller som har en varighet på mer enn ett år, skal det inngås skriftlig avtale med de tillitsvalgte. Unntak er imidlertid gjort for innleie innen samme konsern.

Innleiebedrifens tillitsvalgte kan dessuten kreve dokumentasjon på at lovens vilkår for innleie er oppfylt.

Likebehandling av lønns – og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak

Vikarbyrådirektivet er implementert i norsk rett ved innføringen av bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 14 -12 a t.o.m. § 14 – 12 c .

Vikarbyrådirektivet krever at det innføres et likebehandlingsprinsipp for utleide arbeidstakere. Dette prinsippet innebærer at arbeidstakere som leies ut fra bemanningsforetak, minst skal sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt direkte av innleier for å utføre samme arbeid. Ved fastsettelsen av den innleides vilkår må det tas hensyn til hvilke vilkår andre ansatte hos innleier får, forutsatt at disse har sammenlignbare arbeidsoppgaver, tilsvarende kompetanse, erfaring osv. med den innleide.

Likebehandlingen skal etter loven skje mht. arbeidstid, overtid, pauser og hvileperioder, ferie, fridager, lønn og utgiftsdekning. Det er bemanningsforetaket som skal sørge for at de utleide får den likebehandling de har krav på. Det innføres samtidig en plikt for innleier til å gi de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne oppfylle kravet om likebehandling, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 b første ledd.

Hvilke konkrete vilkår den enkelte innleide har krav på vil som nevnt avhenge av hva arbeidstaker ville fått ved ansettelse hos innleier. Det skal ved avgjørelsen av dette legges til grunn hva som følger av lover/forskrifter, tariffavtaler, bedriftsinterne retningslinjer og fast praksis som gjelder hos innleier.

Når kan det leies inn arbeidskraft fra bemanningsforetak?

Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er tillatt i de tilfeller hvor det er tillatt med midlertidig tilsetting, slik som beskrevet over.

Innleie vil derfor typisk være relevant som et alternativ til midlertidig tilsetting i forbindelse med uforutsette driftstopper, sesongmessige svingninger, og ved vikarbehov.

I virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan dessuten arbeidsgiver sammen med tillitsvalgte gjøre skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uavhengig av om vilkårene for midlertidig tilsetting er oppfylt. De tillitsvalgte må representere et flertall av den arbeidstakerkategori det er snakk om å leie inn.

Reglene fremgår av arbeidsmiljølovens § 14 - 12

Hva er forskjellen mellom bemanningsforetak og en produksjonsbedrift som driver utleie?

Et bemanningsforetak har som formål å drive utleie. En produksjonsbedrift vil ha andre formål med sin drift, og bare mer tilfeldig leie ut arbeidskraft.

For en produksjonsbedrift er dette typisk ved midlertidig overskudd på arbeidskraft og som et alternativ til permittering eller oppsigelse. For at en produksjonsbedrift skal sies ikke å ha til formål å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse, og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast tilsatte hos utleier. Selv om utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 %, er det viktig å være klar over at virksomheten etter en konkret vurdering kan anses å ha til formål å drive utleie. Hvis disse vilkårene brytes, blir bedriften å anse som et bemanningsforetak, og kommer dermed inn under bestemmelsene i § 14-12.

I hvilken grad er det plikt til å drøfte innleie med de tillitsvalgte?

Ved innleie av arbeidstakere vil det som regel alltid være en fordel å ta de ansattes representanter med på råd.

For tariffbundne bedrifter vil det også være en drøftingsplikt som følger av overenskomstene / Hovedavtalene. Slike drøftinger skal dokumenteres med protokoll, se overenskomstenes Bilag om utsetting av arbeid, innleie og ansatte i vikarbyrå, se for eksempel bilag 14 i Fellesoverenskomsten for byggfag.

I en del tilfeller er det imidlertid krav om avtale mellom ledelsen og de tillitsvalgte:

Ved innleie fra bemanningsforetak:

I de tilfellene hvor innleie fra bemanningsforetak bryter med reglene for midlertidig tilsetting (§ 14-9), må innleier ha sluttet skriftlig avtale med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori det er snakk om. Denne muligheten har bare virksomheter som er bundet av tariffavtale.

Ved innleie fra produksjonsbedrift

Før beslutning om innleie tas, skal innleier foreta drøftelser med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori det er snakk om å leie inn. Dersom innleien overstiger 10 prosent av det totale antallet ansatte hos innleier eller skal vare over ett år, skal det inngås avtale med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori det er snakk om å leie inn.

Unntak: Det er ikke krav om avtale eller drøftelser med representanter for de tilsatte hvis innleien omfatter færre enn tre personer eller hvis innleien skjer innenfor samme konsern.

Hvilke typer arbeidskraft kan man leie inn?

Det er ingen begrensninger på hvilken type personale som kan leies inn.

Hvem har arbeidsgiveransvar for en person som er innleid?

Selv om man leies inn til en virksomhet for en tidsavgrenset periode og ikke er å anse som ansatt i denne virksomheten, betyr ikke dette at man står uten det vern man har som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven.

Det er utleievirksomheten som har det arbeidsgiveransvaret som følger av arbeidsmiljøloven. Dette innebærer for eksempel at den utleide skal ha skriftlig arbeidsavtale med utleievirksomheten, at vedkommende har det stillingsvern som følger av arbeidsmiljøloven og at utleievirksomheten er ansvarlig for utbetaling av lønn og andre ytelser som følger av arbeidsavtalen til den utleide.

Også innleievirksomheten vil i en viss utstrekning ha et arbeidsgiveransvar overfor den innleide. Eksempelvis vil innleier ha et selvstendig ansvar for å gi den innleide nødvendig opplæring og innføring i interne rutiner og for å sikre seg at den innleide innehar nødvendige kvalifikasjoner, godkjenning mv. som kreves i vedkommende yrke. Videre er innleier som regel den nærmeste til å påse at arbeidsmiljø- og sikkerhetskravene i arbeidsmiljøloven er ivaretatt i forhold til den innleide. Innleier må derfor sørge for at arbeidsmiljølovens krav til fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir overholdt, også for den innleide. Reglene om innleiebedriftens ansvar for den innleide følger av arbeidsmiljølovens § 2 – 2.

Hva er konsekvensene av ulovlig innleie fra bemanningsforetak?

Hvis en person mener seg innleid i strid med loven, kan vedkommende gå til sak og fast ansettelse i innleiebedriften, i tillegg til erstatning.

Disse reglene fremgår av arbeidsmiljølovens § 14 -14

Tariffbestemmelser om innleie

Det er særskilte bestemmelser om innleie i tariffavtalene.

Likelydende bilag finner du som Fellesoverenskomsten for byggfag -Bilag 14, Overenskomst for byggeindustrien – Bilag 14, Overenskomsten for Private Anlegg – Bilag 19 og Overenskomst for Asfaltarbeid og Veivedlikehold – Bilag 11

Vi har tilsvarende bilag i flere av de gjennomgående tariffavtalene for funksjonærer.

Særskilte bestemmelser i tariffavtalene om innleie

Ta kontakt hvis du lurer på noe:
  • Iwona Kilanowska
  • Rådgiver/forhandler

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt