Vedtekter

VEDTEKTER FOR NHO BYGGENÆRINGEN. Vedtatt 13. november 2023.

§ 1 - Navn og formål

1.1. Foreningens navn er NHO Byggenæringen.
1.2. Foreningens formål er:

a) Å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser og representere byggenæringen overfor myndighetene, NHO, andre organisasjoner og samfunnet for øvrig.

b) Å profilere og synliggjøre byggenæringens betydning for landets verdiskaping og utvikling.

c) Å arbeide for rammebetingelser og stabile markedsforhold som gir grunnlag for
medlemmenes utvikling, konkurransedyktighet og lønnsomhet.

d) Å arbeide for medlemmenes aktive satsing på kvalitet og miljøbevissthet.

e) Å fremme kontakt og samarbeid mellom medlemmene, deres medlemsbedrifter og NHO Byggenæringen.

f) Å virke for gode og varige forhold mellom medlemmene, deres medlemsbedrifter, de ansatte og deres organisasjoner.

Vedtektsendringen trer i kraft fra 01.01.2024

§ 2 - Medlemskap

2.1. Som medlemmer kan opptas bransjeforeninger.

2.2. Bedrifter som driver virksomhet med tilknytning til byggenæringen, og som ikke naturlig hører hjemme i en bransjeforening, kan opptas i Fellesgruppen. De bedriftene som inngår i Fellesgruppen, har som gruppe de samme rettigheter som øvrige medlemmer (bransjeforeningene).

2.3. Styret beslutter opptak av medlemmer. Eventuelt avslag kan ankes til generalforsamlingen.

2.4. Bedrifter hos medlemmene kan ikke ha morselskap, søster- eller datterselskap som ikke er medlem i en bransjeforening dersom de tilfredsstiller kravene til medlemskap i bransjeforening, med mindre de er medlem av annen landsforening i NHO.

2.5. Medlemmene og deres medlemsbedrifter er forpliktet til å overholde NHO Byggenæringens vedtekter og de beslutninger og avtaler som i henhold til disse treffes av NHO Byggenæringens organer.

2.6. Medlemmene og deres medlemsbedrifter er forpliktet til å sende NHO Byggenæringens de statistiske oppgaver og andre opplysninger som styret anser nødvendige for NHO Byggenæringens virksomhet.

§ 3 - Forholdet til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

3.1. NHO Byggenæringen er tilsluttet NHO.

3.2. Bedrifter hos medlemmene plikter å være medlem av NHO, med de unntak NHO vedtar.

3.3. Bedrifter hos medlemmene som har tariffavtale eller som får krav om tariffavtale, plikter å være med i NHOs tariffellesskap.

§ 4 - Kontingent

4.1 Generalforsamlingen fastsetter kontingent for kommende år. Kontingenten kan deles i en kontingentdel og en serviceavgiftdel.

4.2. Kontingenten fordeles etter antall årsverk i medlemmenes medlemsbedrifter, basert på NHOs statistikk per 31.12 foregående år. Kontingent per årsverk skal som hovedregel justeres i takt med lønnsutviklingen for bygg- og anleggsvirksomhet (TBU tall foregående år). Det er opp til det enkelte medlem om NHO Byggenæringen etter avtale, kan fakturere deres medlemsbedrifter direkte.

4.3. Beregning av kontingenten for bedrifter som inngår i Fellesgruppen, fastsettes av styret og beregnes ut fra utbetalt årslønn, basert på NHOs statistikk per 31.12 foregående år.

4.4. Medlemmer som i et år ikke har betalt skyldig kontingent, kan av styret ekskluderes fra NHO Byggenæringen.

Vedtektsendringen trer i kraft fra 01.01.2025.

§ 5 - Generalforsamling

5.1. Generalforsamlingen er NHO Byggenæringens øverste organ. Generalforsamlingen består av 50 delegater med varadelegater.

5.2. Alle medlemmer skal ha minst én delegat. Medlemmer med mindre enn 2 % av totalt antall ansatte i medlemmenes medlemsbedrifter tildeles én delegat. Øvrige medlemmers delegerte beregnes deretter på grunnlag av totalt antall ansatte i de øvrige medlemmers medlemsbedrifter basert på NHOs statistikk pr. 31.12 foregående år.

5.3. Medlemmene kan i perioden skifte ut sine delegater og varadelegater frem til generalforsamlingen. 

5.4. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel ved bekjentgjøring av dagsorden for møtet. Saksdokumentene skal være sendt delegatene minst 2 uker før møtet. Det tilrettelegges for digital deltakelse.

Fra møtet nedtegnes protokoll som undertegnes av styreleder og to delegater valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger møteleder.

Forslagsrett på saker for generalforsamlingen tilkommer medlemmer og delegerte til generalforsamlingen. Forslag må være sendt styret minst 8 uker på forhånd. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst 8 dagers varsel når styret finner det påkrevet, eller når én eller flere medlemmer som representerer minst ¼ av medlemmenes medlemsbedrifter krever det. Varselfristen kan nedsettes til 4 dager hvis styret finner at viktige tariffspørsmål gjør det nødvendig.

I tariffspørsmål har bare delegater fra tariffbundne bedrifter i NHO-området stemmerett.

5.5. Ordinær generalforsamling skal:

1) Velge møteleder.

2) Velge 2 delegater til å undertegne protokollen.

3) Behandle styrets årsberetning.

4) Behandle revidert regnskap for foregående år, herunder revisors beretning og honorar.

5) Fastsette godtgjørelse til styret.

6) Vedta kontingent for kommende år, jfr. § 4-1.

7) Velge styre: Styret består av leder, nestleder og 6 øvrige medlemmer. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen. Styreleder kan ikke ha styreverv hos et medlem.

Styrets leder og nestleder, og totalt minst halvparten av styrets medlemmer skal komme fra tariffbunden medlemsbedrift i NHO-området. Valgperioden er som hovedregel 2 år, men med mulighet for 1 år hvis generalforsamlingen finner det hensiktsmessig, og slik at halvparten av styret vekselvis er på valg annethvert år. Gjenvalg kan finne sted, dog slik at samme person ikke kan være medlem av styret i mer enn 6 år sammenhengende.

8) Velge revisor for 1 år.

9) Velge, etter innstilling fra styret, en valgkomité med leder og 5 øvrige medlemmer. Valgperioden for valgkomitéens leder og medlemmer er 2 år. Gjenvalg kan finne sted, dog slik at samme person ikke kan være medlem av valgkomitéen i mer enn 6 år sammenhengende.

10) Andre saker som er nevnt i dagsorden.

5.6   Når det er satt opp i innkallingen, behandles følgende som 12 og 13.

12)  Behandle og fastsette NHO Byggenæringens strategi.

13)  Vedta retningslinjer for valgkomitéens arbeid. Det skal fremgå av retningslinjene at valgkomitéen innstiller fritt på forslag til styrets leder. Medlemmene foreslår kandidater til øvrige styreverv, som valgkomitéen normalt skal legge til grunn for sin innstilling. Det skal fremgå av retningslinjene at valgkomitéen foreslår godtgjørelse for styrets medlemmer.

Retningslinjene skal også inneholde regler for valgkomitéens forslag til valg til NHOs styrende   organer.

5.7 Kun fremmøtte delegater har stemmerett på generalforsamlingen. Hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, treffes alle beslutninger ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende, unntatt ved personvalg hvor stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Styrets medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett.

§ 6 - Styreledersamling

6.1 Styreledersamlingen arrangeres av NHO Byggenæringen og utgjøres av medlemmenes styreledere.

6.2 Styreledersamlingen skal arrangeres to ganger i året. Samlingen har ikke vedtaksmyndighet.

Styreledersamlingen er rådgivende organ for NHO Byggenæringens overordnede politikkutforming.

6.3 Styreledersamlingen innkalles med 4 ukers varsel. Ved behov kan samlingen innkalles på kortere varsel.

6.4 NHO Byggenæringens styremedlemmer og administrerende direktør har møte- og talerett. Medlemmenes daglige ledere deltar på minst ett møte i året med talerett.

§ 7 - Styret

7.1 Styret ledes av styreleder eller i dennes fravær av nestleder. Styret kan beslutte at det benyttes en annen møteleder. Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret velger selv sin egen arbeidsform.

7.2 Stemmerett i saker knyttet til tarifforhold har bare styremedlemmer som kommer fra tariffbundne bedrifter i NHO-området.

Medlem av styret trer ut hvis den bedrift vedkommende er tilknyttet ikke lenger er medlem av bransjeforening i NHO Byggenæringen, eller dersom vedkommende slutter i bedriften.

Ved frafall av ett styremedlem vil styret fungere på ordinær måte frem til neste ordinære generalforsamling. Ved frafall av 2 eller flere styremedlemmer innkalles det til ekstraordinær generalforsamling for å velge nye styremedlemmer.

7.3 Styret holder møte når styreleder finner det nødvendig, eller når minst 3 av styrets medlemmer eller administrerende direktør ber om det.

7.4 Styret innkaller til generalforsamling.

7.5 Styret leder NHO Byggenæringens virksomhet og forvalter NHO Byggenæringens midler i samsvar med vedtekter og innenfor rammen av vedtak og retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen.

7.6 Styret oppnevner forhandlingsutvalg som skal stå for gjennomføring av lønnsoppgjør og tariffrevisjon.

7.7 Styret vedtar NHO Byggenæringens årsbudsjett.

7.8 Styret ansetter administrerende direktør.

7.9 Styret vedtar hva som skal være NHO Byggenæringens standpunkter. Styret har i saker av vesentlig betydning for næringen, anledning til å beslutte at styrets vedtak skal være førende for medlemmene. Arbeidsfordeling og avklaring av ansvar for næringspolitikk mellom NHO Byggenæringen og medlemmene, samt prosessen for å vedta næringspolitikk skal nedfelles i “Samhandlingsdokument for NHO Byggenæringen”. Samhandlingsdokument for NHO Byggenæringen vedtas av styret.

§ 8 - Administrerende direktør

Administrerende direktør leder NHO Byggenæringens daglige virksomhet. Administrerende direktør skal holde styret løpende orientert om virksomheten.

Administrerende direktør møter på generalforsamlingen, styreledersamling og i styret med tale- og forslagsrett. Administrerende direktør er sekretær for valgkomiteen.

§ 9 Bransjeforening

Medlemmene av NHO Byggenæringen fastsetter selv sine vedtekter. Disse må verken være i strid med NHO Byggenæringens eller NHOs vedtekter.

 

§ 10 - Arbeidsgiverspørsmål

Arbeidsgiverspørsmål og tariff er NHO Byggenæringens ansvar.

For øvrig kommer bestemmelsen om forhandlinger og konflikter i NHOs vedtekter, § 11-1 – 11-4, til anvendelse.

§ 11 - Utmeldelse og eksklusjon

11.1 Ingen medlemmer kan melde seg ut av NHO Byggenæringen før etter 2 års medlemskap. Utmeldelsen skal skje skriftlig med 6 måneders varsel, jfr. dog NHOs vedtekter, § 14-1, vedrørende tariffbundne bedrifter, som også gjelder her.

11.2 Styret kan beslutte med øyeblikkelig virkning å ekskludere medlem som handler mot avgjørelser truffet i henhold til disse vedtekter, opptrer utilbørlig i forhold som angår NHO Byggenæringen, eller som på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser. Tilsvarende gjelder for medlemsbedrifter i Fellesgruppen.

Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende generalforsamling.

§ 12 - Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan bare besluttes av generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær), og forslag om vedtektsendringer må være sendt generalforsamlingens delegerte og medlemmene minst 4 uker på forhånd.

For gyldig beslutning kreves et flertall på minst 2/3 av de møtende delegerte, og disse må utgjøre minst 20 delegater.

§ 13 - Oppløsning

13.1. Beslutning om oppløsning fattes av generalforsamlingen med et flertall på minst 3/4 av de tilstedeværende generalforsamlingsdelegerte og disse må utgjøre minst 30 delegater.

13.2. Forslag om oppløsning av NHO Byggenæringen må fremsettes av styret og være bekjentgjort overfor medlemmene og deres medlemsbedrifter minst 3 måneder på forhånd.

13.3 Dersom NHO Byggenæringen besluttes oppløst, beslutter generalforsamlingen hvorledes foreningens aktiva forvaltes og disponeres med simpelt flertall.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: