Tillitsvalgte

Tillitsvalgte representerer de ansatte overfor bedriftens ledelse. Ordningen med tillitsvalgte er etablert gjennom Hovedavtalen (HA).

Tillitsvalgte representerer de arbeidstakerne som har valgt vedkommende

Det kan for eksempel være håndverkerne eller operatørene organisert i Fellesforbundet eller Norsk Arbeidsmandsforbund. Funksjonærene i bedriften kan være organisert i FLT eller HK.

Tillitsvalgtes oppgaver er dessuten hjemlet i ulike lover, forskrifter og i overenskomstene.

Dette regelverket gir tillitsvalgte i hovedsak rett til å opptre overfor bedriften med bindende virkning for medlemmene.

Rett og plikt til å velge tillitsvalgt (HA § 5-2)

Hvis bedriften eller arbeidstakerne krever det, skal det velges tillitsvalgte for de organiserte arbeidstakere.

For bygg og anlegg og offshorevirksomhet kan det velges plasstillitsvalgt for de organiserte arbeidstakere hvis bedriften eller arbeiderne forlanger det. (HA § 5 – 12)

Innledende bestemmelser (HA § 5-2) - Punkt 2. Arbeidstakernes representanter – de tillitsvalgte

De tillitsvalgte godkjennes som representanter og talsmenn for de organiserte arbeidstakere.

De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere, når tariffavtale ikke er til hinder for dette.

Det forutsettes at de tillitsvalgte, hvis de anser det nødvendig, legger saken frem for sine arbeidskamerater før de tar standpunkt til spørsmålet.

Bedriften skal ha svar uten ugrunnet opphold.

De tillitsvalgte har rett til å ta seg av og søke ordnet i minnelighet klagemål som de enkelte arbeidstakere har overfor bedriften, eller som bedriften har overfor de enkelte arbeidstakere. Når de tillitsvalgte har noe å fremføre, skal de henvende seg direkte til arbeidsgiveren eller dennes representant på arbeidsstedet.

Antall tillitsvalgte (HA § 5-3)

Ved hver bedrift som har inntil 25 arbeidstakere kan det velges 2 tillitsvalgte.

 

Ved bedrift med:

  •  26 -  50          arbeidstakere    3 tillitsvalgte.
  •  51 - 150             “                        4           “
  • 151 - 300            “                        6          “
  • 301-500              “                       8          “
  • 501-750              “                       10         “
  • Over 750            “                       12         “

Ved beregningen av antallet arbeidstakere skal organiserte og uorganiserte arbeidstakere innenfor aktuelt tariffområde telles med.

Arbeidsutvalg (HA § 5-4)

Blant de tillitsvalgte velges et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder og sekretær. Arbeidsutvalget har ansvar for ledelsen av de tillitsvalgtes arbeid.

Tillitsvalgtes arbeidsforhold (HA § 5-6) - Tid til tillitsmannsarbeid

Hovedorganisasjonene er enige om at tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver i henhold til Hovedavtalen.

Dersom en av partene ønsker det, skal det føres lokale forhandlinger om en avtale om tid som tillitsvalgte trenger for å utføre arbeid innenfor ordinær arbeidstid. Samlet tid avpasses etter arbeidets omfang.

Dersom partene ikke blir enige, behandles tvisten etter § 2-3.

Hva som er nødvendig tid for utføring av arbeid for tillitsvalgt vil variere fra bedrift til bedrift.

Det kan være en løsning å inngå avtale om en tidsramme. Store bedrifter har ofte inngått avtale om en tidsramme. Også i små og mellomstore bedrifter kan det være hensiktsmessig å inngå en slik avtale.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:
  • Iwona Kilanowska
  • Rådgiver/forhandler

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt