Lønnsstatistikk

Statistikk er et viktig informasjonsgrunnlag. Her finner du mer informasjon om NHOs funksjonærstatistikk, Teknisk beregningsutvalg (TBU) og Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet.

Hvilke lønnssatser gjelder?

Det som gjelder per 01.04.2023 og inntil videre

  • Fagarbeider kr 238,30
  • Uten fagbrev med minst 1 år erfaring kr 223,80
  • Uten fagbrev kr 214,90
  • Unge arbeidstakere under 18 år kr. 146,50

Mer om lønnsstatistikk

NHOs lønnsstatistikk

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk.

Lønnsstatistikken for funksjonærer inneholder opplysninger om lønn fordelt på følgende lønnsbegrep; Månedsfortjeneste i alt i lønnsstatistikken omfatter i alt tre grupper av lønnsarter:

avtalt lønn (fast avtalt lønn inklusive faste, personlige tillegg)
bonus og provisjon m.v. (gjennomsnittsverdi for 12 måneder)
uregelmessige tillegg (gjennomsnittsverdi per måned fra 1. januar til 1. oktober)
Overtidsbetaling omfattes ikke av månedsfortjeneste i alt i funksjonærstatistikken.

NHOs lønnsstatistikker

Teknisk beregningsutvalg

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi.

TBU ble oppnevnt for første gang i 1967. Utvalget er siden 1969 gjenoppnevnt for en periode på 4 år om gangen, siste gangen i oktober 2011. Utvalget ble da gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2015 med følgende mandat:

  • Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.
  • Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntekts­politiske spørsmål.
  • Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.
  • Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og sosialdepartementet.

TBU Rapporter

Lønnssystemer

Gode lønnssystemer bidrar til at bedriften når sine strategiske mål. Det nytter imidlertid ikke å bare kopiere det andre har gjort. Utvikling av et lønnssystem krever at ledelsen bruker ressurser, særlig tid.

Det kan være nødvendig å tilegne seg ny kompetanse om lønn, og det vil gå med tid til arbeidsmøter og diskusjoner. Et vellykket resultat forutsetter en utviklingsprosess der tanker og ideer modnes. Denne tiden er en god investering.

I den innledende fasen kan det være fornuftig å ha med en utenforstående diskusjonspartner med kompetanse på lønn og utviklingsprosesser. Ved å forene ekstern kompetanse med kunnskap om bedriftens utfordringer, stillinger og medarbeidere, kan et godt lønnssystem utvikles.

BNL/NHO bidrar gjerne med starthjelp i slike prosesser.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt